Project

FUSIONS

Een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een aanzienlijke vermindering van voedselverspilling in de keten van het land naar de tafel. Dat is het doel van FUSIONS, een vierjarig Europees FP7-project waar universiteiten, kenniscentra, consumentenorganisaties en bedrijven bij betrokken zijn.

De ambitie is om voedselverspilling terug te dringen door sociale innovaties in haalbaarheidsonderzoeken te stimuleren, toezichtmethodes te beoordelen en beleidsrichtlijnen te ontwikkelen voor nationale en EU-overheden. Wageningen UR Food & Biobased Research coördineert dit project.

Wageningen UR nam het initiatief voor FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies) als reactie op een oproep van FP7, het programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de EU. FUSIONS heeft een budget tot zijn beschikking van 4 miljoen euro en 44 manjaren. Dit budget zal worden ingezet om bij te dragen aan een Europa dat efficiënt omspringt met haar hulpbronnen door voedselverspilling te voorkomen en aanzienlijk terug te dringen. Het vierjarige project is op 1 augustus 2012 van start gegaan.

21 partners uit 13 landen

Het is algemeen bekend dat het heel moeilijk is om voedselverspilling te kwantificeren, mede vanwege de uiteenlopende methodes die er binnen de verschillende landen en door de verschillende stakeholders worden toegepast. Volgens een ruwe schatting wordt er in Europa 76 kg voedsel per persoon per jaar verspild (BIOIS, 2010; FAO, 2011). In veel Europese landen zijn inmiddels initiatieven ontplooid om voedselverspilling in de hele voedselketen tegen te gaan. De kennis en ervaring die deze nationale initiatieven hebben opgeleverd, wordt nu samengebracht met FUSIONS.

FUSIONS logo

Hierin gaan 21 partners uit 13 landen nauw samenwerken om voedselverspilling te verminderen. Dit zal worden bereikt door middel van een intensief Europees samenwerkingsverband tussen alle belangrijke spelers in de voedselketen, inclusief overheden, bedrijven, NGO's en kenniscentra, die allemaal een sterke link hebben met consumentenorganisaties. FUSIONS zal een Europees multi-stakeholderplatform opzetten om een gezamenlijke visie en strategie tot stand te brengen ter preventie van voedselverlies en om voedselverspilling door de hele voorzieningenketen heen terug te dringen door middel van sociale innovatie: nieuwe ideeën (producten, diensten en modellen) die zowel tegemoetkomen aan de sociale behoeften (op een effectievere manier dan de alternatieven) als het ontstaan van nieuwe sociale relaties stimuleren. Inmiddels hebben al meer dan 80 vooruitstrevende organisaties aangegeven dat ze FUSIONS ondersteunen.

Projectdoel

Het algemene doel van het project is een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de harmonisering van het toezicht op voedselverspilling, de haalbaarheid van innovatieve maatregelen voor geoptimaliseerd gebruik in de voedselketen en de ontwikkeling van richtlijnen voor een gemeenschappelijk voedselverspillingspreventiebeleid voor alle 27 EU-landen. Uitgaande van het beleid en aanbevelingen voor gedragsveranderingen die voortkomen uit de belangrijkste doelstellingen, zal het Europese multi-stakeholderplatform van FUSIONS de belangrijkste spelers in heel Europa in staat stellen, aanmoedigen, stimuleren en ondersteunen om in 2020 te komen tot 50% minder voedselverspilling en 20% minder gebruik van hulpbronnen in de voedselketens.

Voorbeelden zouden kunnen zijn: eenduidige labeling omtrent de verkoop- en houdbaarheidsdatum van een product, innovaties in de keten om de houdbaarheid van voedselproducten te vergroten, of creatieve oplossingen om gedragsveranderingen teweeg te brengen bij stakeholders. Het begint bij eenduidige definities en een gemeenschappelijke methodologie om de omvang van de problematiek te kunnen duiden.

Dossier