Project

FERTINNOWA

De teelt van gefertigeerde groente in Europa lijdt regelmatig onder een tekort aan water. Daarnaast brengt de intensiteit van de teelt potentiële risico’s voor de waterkwaliteit met zich mee.

Het voornaamste doel van het thematische netwerk FERTINNOWA is het creëren van een metakennisdatabase van innovatieve technologieën en praktijken voor de fertigatie van tuinbouwplanten. Tegelijkertijd bouwt het aan een platform voor kennisuitwisseling om bestaande en nieuwe technologieën voor gefertigeerde teelt te evalueren (innovatie, potentieel, synergie, hiaten, drempels) en ervoor te zorgen dat de meest veelbelovende technologieën en best practices zo breed mogelijk worden verspreid onder alle stakeholders.

Het FERTINNOWA-platform hanteert een integrale multi-actorbenadering met verschillende betrokken partijen (onderzoekers, telers, beleidsmakers, industrie, milieugroepen, enz.) op verschillende niveaus, waaronder het socio-economische en regelgevend niveau (nationaal en Europees), en met een speciale focus op de Europese Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn. Informatie die op nationaal niveau wordt verzameld, dient hierbij als input voor een Europees benchmarkonderzoek waarin bestaande technologieën uit verschillende tuinbouwsectoren, waaronder groente, fruit en siertuinbouw in verschillende klimaatzones, worden geëvalueerd en vergeleken.

Alle instrumenten, databases en andere resources die hieruit voortkomen, worden gedeeld binnen het consortium en de stakeholdergroep en ter beschikking gesteld aan de bredere wetenschappelijke gemeenschap, beleidsmakers, de industrie en het algemene publiek. Zo helpt FERTINNOWA telers om innovatieve technologieën te implementeren, water- en voedingsstofgebruik te optimaliseren en hun impact op het milieu te verminderen.

Verwachte resultaten

  • De brug slaan tussen kennis en telers wat betreft gefertigeerde planten door middel van kennisverzameling en de meest geavanceerde en innovatieve oplossingen; het delen van deze kennis, optimale technologieën en best practices; en de constante betrokkenheid van telers.
  • Support to action: waaronder waterhergebruik en -recycling, (afval)waterbehandeling met terugwinning van grondstoffen, waterbeleid en beslissingsondersteuning en -monitoring.
  • Het harmoniseren van tuinbouw met de essentiële natuurlijke grondstoffen waar landbouw van afhankelijk is en het verbeteren van het beheer van natuurlijke grondstoffen – in overeenstemming met de milieurichtlijnen – om de productiviteit en duurzaamheid van tuinbouw te vergroten.
  • Het vergroten van de toepassing van watergerelateerde oplossingen en de validatie van ten minste acht innovatieve technologieën en best practices die zullen resulteren in de doorontwikkeling van duurzame wateroplossingen voor gefertigeerde teelt.
  • Het etaleren van relevante technologieën die tijdens veldbezoeken door consortiumpartners zijn uitgewisseld met lokale telers.
  • Telers voorzien van effectieve informatieve instrumenten en verspreidingsmiddelen met betrekking tot de implementatie van de geselecteerde technologieën in de verschillende talen.