Project

Versnellingsagenda Voedselverspilling 2022-2025

Met nog 9 jaar en enkele maanden te gaan en op de nog steeds aanzienlijke opgave voor Nederland om in 2030 een halvering van de hoeveelheid voedselverspilling te bereiken is versnellen noodzakelijk en onvermijdelijk. Er is daarom behoefte aan het hernieuwen van de strategische agenda voedselverspilling voor Nederland uit 2018.

Met nog 9 jaar en enkele maanden te gaan en op de nog steeds aanzienlijke opgave voor Nederland om in 2030 een halvering van de hoeveelheid voedselverspilling te bereiken is versnellen noodzakelijk en onvermijdelijk. Er is daarom behoefte aan het hernieuwen van de strategische agenda voedselverspilling voor Nederland uit 2018

De ambities en actielijnen uit deze voedselverspillingsagenda  verdienen herijking, aanscherping en opvolging, om te helder te formuleren wat nodig is om in 2030 de Nederlandse doelstelling te realiseren en welke tussentijdse resultaten gehaald moeten worden.

De analyse en aanbevelingen resulterend uit dit project dienen als input voor LNV voor het bepalen van tussentijdse doelen, het inzetten van middelen en instrumentarium voor de nieuwe programmeringsperiode 2022-2025, met een doorkijk naar 2030.

Het project zal een gefaseerd proces volgen van terugkijken op de afgelopen periode en vooruitkijken richting 2025 en 2030. Hierbij wordt nadrukkelijk de ervaring, inbreng en prioritering vanuit de stakeholders uit het Nederlandse ecosysteem Samen Tegen Voedselverspilling (STV) meegenomen door middel van consultatie (geen evaluatie). Ook zal er een analyse plaatvinden van de inzichten uit de monitor voedselverspilling en andere relevante aanpalende onderzoeken.

In een co-creatie proces wordt gewerkt aan het vertalen van de theory of change aanpak in een concreet stappenplan binnen de context van voedselverspilling, inclusief de huidige en toekomstige ontwikkelingen in aanpalende transities zoals klimaatverandering, landgebruik en biodiversiteit. Vanuit een food systems benadering zal er ook een actor analyse plaatsvinden. Inhoudelijk zal het project worden uitgevoerd door WR in nauwe samenwerking met LNV en een externe begeleider die het consultatie proces faciliteert en de transparantie waarborgt.

Publicaties