Nieuws

Monitoring van voedselveiligheid kan effectiever

article_published_on_label
19 oktober 2022

Hoe kun je met beschikbare middelen de monitoring van voedselveiligheid zo effectief mogelijk maken? Dat is de vraag waarmee de leerstoel Food Safety Economics aan de slag gaat. In de inaugurele rede van buitengewoon hoogleraar Ine van der Fels-Klerx op 20 oktober 2022 staat dit onderwerp centraal. De titel van haar rede is: ‘Integrating economics in food safety monitoring: what, where and how?’

Voedselveiligheid staat onder druk

Ondanks het feit dat voedsel in Nederland en Europa nog nooit zo veilig is geweest, spelen er allerlei ontwikkelingen waardoor deze veiligheid onder druk staat. Zo kan door de klimaatveranderingen de aanwezigheid van pesticiden en natuurlijke toxines, zoals mycotoxinen en plantentoxines, toenemen. Ook andere chemische en microbiologische gevaren liggen op de loer. Daarnaast is de transitie naar een circulaire economie een punt van aandacht. Doordat bijvoorbeeld reststromen van de voedselproductie worden teruggebracht in de voedselketen, moet kritisch worden gekeken naar de risico’s op het gebied van voedselveiligheid.

Risicogebaseerde en kosteneffectieve monitoring

Van der Fels-Klerx stelt in haar rede dat niet alle voedselproducten en ingrediënten op alle mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid kunnen worden gecontroleerd. De lijst met mogelijke veiligheidsrisico's en mogelijke producten en hun ingrediënten is simpelweg te groot. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Een manier om dit te doen, is door monitoring die op risico gebaseerd is toe te passen. Dit betekent dat bemonstering en testen zijn gericht op producten en gevaren die het grootste risico vormen voor de gezondheid van mens en dier. Daarnaast kun je keuzes maken op basis van kosteneffectieve monitoring. Welke monsters en welke aantallen ga je analyseren om het hoogste voedselveiligheidsniveau met de beschikbare middelen te bereiken? Zo zijn er bijvoorbeeld berekeningen gedaan voor het optimale aantal monsters voor de monitoring van dioxinen in dierlijke producten in Nederland. Hieruit bleek dat circa 90 monsters minder kunnen worden genomen zonder dat de effectiviteit van de monitoring naar beneden gaat.

Combinatie voedselveiligheid en economie

In haar leerstoel ‘Food Safety Economics’ wil Van der Fels-Klerx het onderzoek naar kosteneffectieve monitoring van voedselveiligheidsgevaren verder uitbreiden. Dit doet ze door de onderzoeksgebieden economie en voedselveiligheid te combineren. De leerstoel richt zich op risicogebaseerde en kosteneffectieve bemonsterings- en analyseplannen voor voedselveiligheidsgevaren in diervoeder- en voedselproductieketens. De leerstoel draagt zo bij aan het transparanter, objectiever en meer wetenschappelijk maken van de beslissingen die hierbij genomen moeten worden.