Bedrijf

Agro-innovatiecentrum De Marke, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR), zet in op een schone en rendabele melkveehouderij. Er zijn vier programmalijnen voor onderzoek: kringloop, natuur, klimaat en precisielandbouw. Het melkveebedrijf in het Gelderse Hengelo produceert zo’n 800.000 kg melk met 3,5% eiwit en 4,5% vet met behulp van 80 melkkoeien. Jaarlijks wordt De Marke bezocht door zo’n 4.000 geïnteresseerden.

Bedrijfsgegevens Agro-innovatiecentrum De Marke

Luchtfoto De Marke 8-2015.jpg

 • 55 ha lichte zandgrond: 14 ha blijvend grasland, 20 ha tijdelijk grasland, 13 ha snijmais, 4 ha MKS, 2 ha luzerne en 2 ha proef- en demoveldjes.
 • 80 melkkoeien, 42 stuks jongvee.
 • Jaarrond wordt er zo’n 800.00 kg melk geproduceerd, wat neerkomt op 9.800 kg per koe per jaar. Er wordt gefokt op duurzame en productieve koeien, die veel ruwvoer kunnen verwerken. Momenteel ligt de tussenkalftijd op 382 dagen.
 • Er wordt met een GEA MIOne twee-box automatisch melksysteem (melkrobot) gemolken.
 • Sleufvloer in de ligboxenstal om NH3-uitstoot te verminderen.
 • Extra mestopslag (10 maanden) vanwege korte aanwendingsperiode.
 • Mestscheidingsinstallatie met opslag voor dikke en dunne fractie.
 • Mooie wandelroute “Het Markepad” toegankelijk vanaf het hoofdgebouw.

Kenmerken bedrijfsvoering Agro-innovatiecentrum De Marke

IMG_8753.JPG

Bedrijfsvoering is gericht op een laag bedrijfs- en bodemoverschot van stikstof en fosfaat voor voor minimale belasting van bodem, water en lucht.

 • Laag bemestingsniveau en weinig stikstof- en geen fosfaatkunstmest in gebruik.
 • Mest scheiden in dunne en dikke fractie en deze gericht inzetten om mineralen optimaal te benutten. De verdeling van de dierlijke mest vindt plaats aan de hand van bodemwaardes en gewasbehoefte.
 • Proefveldjes worden ingezet om te zoeken naar oplossingen voor klimaatverandering. Denk hierbij aan proeven zoals: zandgrond verrijken met klei, verschillende gewassen, zoals kruiden, klavers en luzerne, ondergrondse irrigatie, effect van verschillende soorten vanggewassen etc.
 • Uitgebalanceerd rantsoen voor melkvee; normvoeding voor VEM en DVE. Lage excretie van stikstof, ammoniak, fosfaat en methaan.
 • Beperkte beweiding melkkoeien, ongeveer 6 uur per dag; om nitraat uitspoeling te voorkomen wordt op 1 september het vee opgestald.
 • Weinig jongvee, wat ruimte geeft voor de teelt van eigen krachtvoer.
 • Duurzame energie voor eigen behoefte wordt opgewekt door middel van 45 zonnepanelen.
 • Bij droogte wordt beregend, dit is goed voor de mineralenbenutting en gewasopbrengst.
 • Door de combinatie van mechanische en chemische onkruidbestrijding is er weinig milieubelasting voor water en bodem.
 • Minimaal 65% eiwit van eigen land, inclusief buurtaankoop.
 • Doelstellingen voor ammoniakemissie en CO2-equivalenten zijn maximaal 45 kg NH3/ha en 1050 gr CO2-eq/kg meetmelk respectievelijk.
 • Doelstelling voor methaan emissiefactor in het rantsoen is maximaal 18 gram/kg ds en voor het stikstofbodemoverschot is deze gezet op maximaal 76 kg N/ha, door het verhogen van de gewasopbrengst.

Gemiddeld rantsoen 2022

IMG_4290.JPG

Zomer
Vers gras (gemiddeld verspreid over ~20 weken) 4,2 kg ds/koe/dag
Bijvoeren op stallen:
Graskuil 3,9 kg ds/koe/dag
Maiskuil 6,9 kg ds/koe/dag
Overig ruwvoer (MKS, graszaadhooi, gehakseld stro etc.) 0,9 kg ds/koe/dag
Bijproducten (geplet tarwe, bierborstel etc.) 1,2 kg ds/koe/dag
Krachtvoer (twee of drie soorten) 5,0 kg ds/koe/dag
Winter
Graskuil 8,8 kg ds/koe/dag
Maiskuil 4,1 kg ds/koe/dag
Overig ruwvoer (MKS, graszaadhooi, gehakseld stro etc.) 2,6 kg ds/koe/dag
Bijproducten (geplet tarwe, bierborstel etc.) 2,0 kg ds/koe/dag
Krachtvoer (twee of drie soorten) 6,0 kg ds/koe/dag

Rantsoenkenmerken:

 • RE-gehalte rantsoen: ~150 gr/kg ds
 • OEB < 100
 • Streefwaarde tank ureumgehalte: < 16

Melkproductie

Voortschrijdend jaargemiddelde (april 2023)

Schermopname (223).png