Over De Marke

De Marke is anno nu een melkveeproefbedrijf op zandgrond (55 hectare) met 80 melkkoeien en acht medewerkers op locatie (Hengelo, Gld.). Het proefbedrijf bouwde over een periode van 30 jaar een database met unieke data en ervaring betreffende alle facetten van kringlooplandbouw op. Het onderzoek op De Marke kent een integrale aanpak: zaken worden in samenhang onderzocht.

De Marke ontwikkelde zich door van melkveeproefbedrijf (vanaf 1993), via systeemonderzoeksbedrijf naar “Agro-innovatiecentrum De Marke” (ingezet vanaf 2019). In de naam zit veel van de toekomstvisie van wat De Marke wil zijn:Agro-innovatiecentrum De Marke wil een rol van betekenis spelen voor ondernemers (melkveehouders/agrariërs op zandgrond en agro-innovatieve bedrijven), overheden, onderwijs (agrarisch onderwijs op met name mbo- en hbo-niveau via praktijkrijk leren), onderzoek en omgeving.

  • Agro: breder dan alleen de melkveehouderij, omdat de kennis die wordt ontwikkeld ook breder toepasbaar is in de landbouw en bij voedselsysteem vraagstukken.
  • Innovatie: nieuwe dingen ontdekken, onderzoeken, leren en implementeren.
  • Centrum: een plek (zowel fysiek als virtueel) waar alle zaken samen komen, verbindingen ontstaan en tot meerwaarde leiden.

Lees bij Ontmoeting & Inspiratie wat De Marke voor het onderwijs kan betekenen.

Boerderij van de toekomst

Agro-innovatie De Marke wil uitgroeien tot een boerderij van de toekomst en (inter)nationaal toonaangevend zijn in kringlooplandbouw op zandgrond. Een boerderij gebaseerd op duurzame landbouw met minder gewasbescherming, betere benutting van nutriënten en samen met de natuur. Op termijn hoort daar een nieuwe stal bij, circulair gebouwd, die agrarisch bedrijfsleven en overheden nieuwe inzichten geeft. Toch wil De Marke geen voorbeeldboerderij, blauwdruk of ideaalplaatje zijn, maar een inspirerende plek waar mensen onderzoeken, ervaring opdoen, leren en inspireren. Waar mensen met elkaar in gesprek raken; en bouwstenen vinden om voor hun eigen situatie te komen tot nieuwe duurzame concepten.

Inspirerende voorbeelden

Het melkveebedrijf is ingebed in zijn omgeving. De bedrijfsvoering is gericht op een laag bedrijfs- en bodemoverschot van stikstof en fosfaat voor minimale belasting van bodem, water en lucht. En waar naast melk produceren, inspirerende voorbeelden te zien op het gebied van:

  • reductie van emissies door middel van managementoplossingen,
  • uitspoeling verminderen van nitraat door verschillende vanggewassen,
  • chemievrije gewasbescherming uittesten op maïsteelt,
  • waterkwantiteit beperken door druppelirrigatie,
  • precisielandbouw inzetten voor mesttoediening en
  • de biodiversiteit vergroten met behulp van houtwallen.

Ook is er plek voor akkerbouw gerelateerde teelten en worden er grensverleggende gewassen uitgeprobeerd, zoals vezelhennep en miscanthus. Door over de sectoren heen te kijken, kunnen mooie dwarsverbindingen gelegd worden. Door landbouw meer samen te laten gaan met de leefomgeving en meer verbinding te leggen tussen landbouw, natuur en landschap behoud je een vitaal platteland.

Bekijk onze projecten bij Kennis & Innovatie

Kringloop koe, mest, bodem en gewas

De kringloop koe, mest, bodem en gewas staat al 30 jaar centraal op De Marke en heeft gezorgd voor een unieke database en uitgebreide ervaring. De kringloop en zaken in samenhang (integraal) onderzoeken is en blijft de basis voor de innovatieve praktijkoplossingen die op De Marke ontwikkeld worden en leveren daarmee een bijdrage aan de oplossingen voor de maatschappelijke opgaven die er zijn.

Picture1.png