Biodiversiteit

Op Agro-innovatiecentrum De Marke is op basis van een natuurplan in 1997 en 1998 een netwerk van natuurelementen gerealiseerd. Daar doorheen loopt een 5 km lang natuurwandelpad: het Markepad.

Wandelaars op het Markepad

Marken waren vroeger de gemeenschappelijke gronden waarop het lokale vee werd geweid. Deze historische naam is ook aan het melkveeproefbedrijf gegeven. Het Markepad is dus een toepasselijke naam omdat het een pad is voor iedereen. Het pad loop niet over het erf van het proefbedrijf om risico’s van ziekteninsleep te voorkomen.

Natuur hoort bij een modern melkveebedrijf. Met Het Markepad kan iedereen kennis maken met de agrarische natuur.

Het netwerk van natuurelementen omvat:

  • bloemrijke akker-, sloot- en perceelranden,
  • lijnvormige houtopstanden als een houtwal, singels en struwelen
  • natte elementen als natuurvriendelijke slootoevers en een poel

Samen verbinden zij de reeds bestaande natuurelementen, zoals verschillende bosjes en De Markeplas, tot één geheel.

Het agrarisch natuurbeheer op De Marke beperkt zich voornamelijk tot de randen van de percelen. Op deze manier kost het De Marke weinig productiegrond (1,3 ha). Bovendien zijn deze randen uit landbouwkundig oogpunt van nature vaak al minder productief.