KringloopWijzer De Marke

De KringloopWijzer is een managementtool die de melkveehouder helpt bij het in beeld brengen van de milieuprestaties op het bedrijf. Hiermee kan deze de bedrijfsvoering beter managen en efficiënter omgaan met mineralen. Op Agro-innovatiecentrum De Marke wordt gestuurd op mineraleneffeciëntie via deze tool.

Aandacht voor mineralen

Mineralenkringloop
Mineralenkringloop

Mineralenmanagement is het centrale thema op De Marke. Mineralen worden voornamelijk aangevoerd via krachtvoer en kunstmest en vooral afgevoerd via melk en vlees. De mineralenstromen binnen het bedrijf worden nauwkeurig in beeld gebracht door de diverse productstromen te wegen en te bemonsteren. Daarnaast worden de verliezen naar bodem, lucht en water nauwkeurig gemeten. Hiermee worden mineralenbalansen berekend op diverse niveaus, zoals op dier, gewas, perceel en bedrijfsniveau. Dit geeft inzicht in mineralen benutting en verschaft inzicht hoe we mineraleninzet kunnen beïnvloeden, zodat de benutting toeneemt. De mineralen kringloop wordt via de ‘KringloopWijzer’ gedetailleerd in beeld gebracht.


Optimaliseren mineralenbenutting in de kringloop

Hoe worden op De Marke de stikstof- en fosfaatverliezen beperkt?

De mineralenstoom vee naar mest(opslag)

 • Sleuvenvloer in de melkveestal halveert de ammoniakemissie
 • Mest zo snel mogelijk in een gesloten opslag
 • Mest wordt vergist in een biogasinstallatie. Het uitgaande product, het zogenoemde digistaat wordt ‘geraffineerd’ Hierbij ontstaan meerder hoogwaardige ‘groene’ meststoffen die beter door planten worden opgenomen
 • Mede om deze reden gebruikt De Marke weinig stikstof- en geen fosfaatkunstmest

De mineralenstoom van (drijf)mest(opslag) naar bodem

 • Uitgekiend bemestingsplan gebaseerd op mest- en bodem analyses. Dit resulteert in een efficiënte verdeling over de gewassen, de percelen en het jaar
 • Mest wordt uitgereden vanaf 1 maart tot 1 augustus
 • Mest emissiearm aanwenden, ook op bouwland
 • Maïs krijgt drijfmest kort voor (GPS) of tijdens het zaaien in de rij toegediend
 • Mest scheiden voor meer gerichte inzet van stikstof en fosfaat
 • Inzet mineralenconcentraat als kunstmestvervanger

De mineralenstoom van bodem naar gewas

 • Toepassen van vruchtwisseling, geen maïs in continuteelt: 3 jaar gras – 3 jaar mais
 • Gras inzaaien na 3e jaar mais in september (na zeer vroeg maisras)
 • Continuteelt gras is prima, mits de zodekwaliteit lange tijd goed blijft (minimaal 10 jaar)
 • Klaver in het gras is een “must”, 30% is het streven Bij de MKS oogst: maisstro en –kolven apart oogsten en voeren: MKS voor hoogproductief melkvee, stro voor droge koeien en ouder jongvee.
 • In juni gras onder maïs zaaien als vanggewas en groenbemester
 • Beperkte beweiding: 6 uur per dag van half april tot eind augustus

De mineralenstoom van gewas naar dier

 • Rantsoen bevat maximaal 14,5% Ruw Eiwit en rond 0,3% Fosfor
 • Aankoop krachtvoer wordt sterk beperkt door het telen van eigen krachtvoer in de vorm van MKS.
 • Gemengd voeren biedt de mogelijkheid om met kleine hoeveelheden (hooi, krachtvoer, supplementen enz.) het basis rantsoen te optimaliseren. (RE, structuur, afbraaksnelheid enz.)
 • Individuele aanvulling van krachtvoer via krachtvoercomputer en dynamisch voerprogramma
 • Eigen geteeld krachtvoer wordt individueel verstrekt via de “Multifeeder”
 • Beperkte beweiding: 6 uur per dag van half april tot eind augustus. Dit beperkt de nitraatuitspoeling vanuit mest en met name urine.
 • Een robuuste veestapel vermindert de opfok van jongvee. Dit resulteert in meer beschikbaar voer (mineralen) voor melkproductie, en minder (kracht)voer aankoop.
 • 30% van de melkkoeien wordt geïnsemineerd met een vleesstier, 35% gekruist met Montbéliarde of Scandinavisch rood en 35% met een duurzame HF stier.