Nieuws

Praatplaat toekomstbeeld Agro-innovatiecentrum De Marke

Gepubliceerd op
22 maart 2023

De afgelopen periode ontwikkelden we als Agro-innovatiecentrum De Marke een praatplaat. Dat deden we samen met stakeholders om de visie van De Marke duidelijker te krijgen. Aan de hand van deze praatplaat ziet u waar De Marke voor staat en naar toe wil. Onderstaande tekst fungeert als toelichting op de praatplaat.

De Marke ontwikkelt zich momenteel door van melkveeproefbedrijf (vanaf 1991) naar Agro-innovatiecentrum De Marke (ingezet vanaf 2019). In de naam zit veel van wat De Marke wil zijn:

  • Agro: breder dan alleen de melkveehouderij, omdat de kennis die we ontwikkelen ook breder toepasbaar is in de landbouw en bij voedselsysteemvraagstukken.
  • Innovatie: nieuwe dingen ontdekken, onderzoeken, leren en implementeren.
  • Centrum: een plek (zowel fysiek als virtueel) waar alle zaken samenkomen, verbindingen ontstaan en tot meerwaarde leiden.
  • Marke: waren van oudsher collectieve gronden van boeren, die samen het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke (landbouw)gronden regelen.

Oplossing maatschappelijke opgaven

De kringloop: koe, mest, bodem en gewas staat al 30 jaar centraal op De Marke en zorgde voor een database met unieke data en ervaring. De kringloop en zaken in samenhang (integraal) onderzoeken, is en blijft de basis voor de innovatieve praktijkoplossingen die we op De Marke ontwikkelen en leveren daarmee een bijdrage aan de oplossingen voor de maatschappelijke opgaven die er zijn. Op de agrarische sector komen veel maatschappelijke opgaven af, o.a. de integrale gebiedsgerichte aanpak, stikstofproblematiek, klimaatopgave, droogte, nitraatuitspoeling, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dierenwelzijn, natuurontwikkeling en inrichting landelijk gebied.

De Marke is ingebed in haar omgeving en waar naast melk produceren, inspirerende voorbeelden te zien zijn op het gebied van reductie van emissies, uitspoeling van nitraat, chemievrije gewasteelten, waterkwantiteit (denk aan irrigatie), dierenwelzijn, biodiversiteit, precisielandbouw en huisvesting. Ook is er plek voor akkerbouw gerelateerde teelten. Door over de sectoren heen te kijken, kunnen mooie dwarsverbindingen gelegd worden. Door landbouw meer samen te laten gaan met de leefomgeving en meer verbinding te leggen tussen landbouw, natuur en landschap behoud je een vitaal platteland.

Kennis & innovatie: vier programmalijnen

Agro-innovatiecentrum De Marke wil een rol spelen in het onderzoek als onafhankelijke kennisinstelling. Er zijn vier programmalijnen voor onderzoek: kringloop, natuur, klimaat en precisielandbouw. Daarbij wil het innovatiecentrum een slag maken van bedrijfsniveau naar gebiedsniveau. Welke rol speelt een melkveehouderijbedrijf op gebiedsniveau? Denk aan doelen op het gebied van waterkwaliteit en kwantiteit, luchtkwaliteit (stikstof- en broeikasgassen), bodemkwaliteit en biodiversiteit. Op het onderzoeksbedrijf verrichten we op wetenschappelijke basis (science based) onderzoek. Alles moeten we kunnen onderbouwen met feiten, data of motivering. Er spelen geen andere belangen op de achtergrond mee. Agro-innovatiecentrum De Marke is onderdeel van Wageningen University & Research, onderdeel van de kenniswereld, maar heeft een goede verbinding met de praktijk.

De Marke is ingebed in een netwerk van praktijkbedrijven. Kennis Transfer Centrum Zegveld, Dairy Campus Leeuwarden en Agro-innovatiecentrum De Marke zijn drie mooie centra en samen van betekenis en wat betreft grondsoort (respectievelijk veen, klei en zand) essentieel. De Marke heeft zich ook aangemeld voor een nieuw te vormen landelijk platform Boerderijen van de Toekomst.

Ook begeleidt De Marke veel onderzoeken op agrarische bedrijven in de omgeving van De Marke. Als onderdeel van Koeien en Kansen en via de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) staat De Marke niet alleen en kunnen we situaties en gegevens makkelijk vergelijken en kunnen we een gezamenlijk beeld destilleren.

De Marke richt zich bij haar onderzoek op vier niveaus regionaal, provinciaal, landelijk en Europees.

Samen bouwen aan toekomstperspectief

Op basis van kennis & innovatie wil Agro-innovatiecentrum De Marke een bijdrage leveren aan het toekomstperspectief voor de agrarische sector. Een goede verhouding van de elementen sociaal, economisch en ecologisch is de basis en randvoorwaarde voor toekomstbestendig ondernemerschap. De productie van voedsel blijft centraal staan voor de agrarische sector. En daarnaast worden groene diensten en materialen (bijvoorbeeld biobased) en energie onderdeel van het perspectief.

Op zoek gaan naar innovatieve praktijkoplossingen doe je nooit alleen. Agro-innovatiecentrum De Marke wil daarom samenwerken met verschillende partijen en als ontmoetings- en inspiratieplek fungeren. De Marke wil een rol van betekenis spelen voor ondernemers (melkveehouders/agrariërs op zandgrond en agro-innovatieve bedrijven), overheden, onderwijs (agrarisch onderwijs op met name mbo- en hbo-niveau via praktijkrijk leren), onderzoek en omgeving. Ook wil De Marke een nauwe betrokkenheid met de agrarische sector houden en doet dat via een boerenstuurgroep, een adviesraad en vrienden van De Marke. Daarnaast wordt er op termijn gedacht aan gezamenlijke huisvesting met organisaties als VKA, VALA, ’t Onderholt en De Innovatie Coöperatie als ontmoetingsplek voor agrarische initiatieven.

Praatplaat.jpg