Chronologische terugblik

1 augustus 2014: verhuizing van Lelystad naar Wageningen Campus

Wageningen Livestock Research verhuist van Lelystad naar Wageningen Campus. De verhuizing draagt bij aan het versterken van de positie van het dierwetenschappelijk onderzoek van Wageningen University & Research door een sterkere verbinding met het fundamenteel onderzoek binnen het departement Dierwetenschappen van Wageningen. Dit past bij de maatschappelijke ambitie om wetenschappelijke kennis te vertalen naar innovatieve oplossingen die daadwerkelijk bijdragen aan een zorgvuldige dierhouderij. De huisvesting op de campus van Wageningen UR heeft een grote meerwaarde voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Onderzoeksfaciliteiten en aanwezige kennis worden optimaal benut en gedeeld. Zowel het onderwijs als het onderzoek profiteren van deze concentratie van dierwetenschappelijke expertise.

24 januari 2011: concentratie proefbedrijven

Het melkveeonderzoek wordt geconcentreerd op Dairy Campus (Leeuwarden); het voormalige proefbedrijf Nij Bosma Zathe. De Waiboerhoeve in Lelystad wordt op termijn verhuisd naar Leeuwarden. Het varkensonderzoek is geconcentreerd in Sterksel onder de naam Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Het pluimveeonderzoek is verplaatst van het Spelderholt naar de Schothorst, beide in Lelystad. Proefboerderij De Marke (Hengelo, Gelderland) wordt als projectbedrijf gecontinueerd. De praktijkcentra Aver Heino, Raalte, Cranendonck en Zegveld worden gesloten als praktijkcentrum.

1 september 2009:  veehouderijonderzoek ASG wordt Wageningen UR Livestock Research

Het veehouderijonderzoek van de Animal Sciences Group bundelt  haar krachten onder de naam: Wageningen UR Livestock Research. De samenvoeging van verschillende veehouderij-instituten maakt een efficiëntere samenwerking tussen wetenschap, toepassing en praktijk mogelijk, waardoor we opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen in hun onderzoeksvragen.

1 januari 2008: fusie divisie Infectieziekten en CIDC-Lelystad tot Centraal Veterinair Instituut (CVI)

De divisie Infectieziekten van de Animal Sciences Group en het CIDC-Lelystad fuseren tot het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen University & Research.

Door fusie is een bredere basis voor wetenschappelijke expertise ontstaan en een bredere kennisdoorstroming gegarandeerd. Hierdoor is het veterinaire onderzoek van Wageningen UR beter in staat in te spelen op de complexe onderzoeks- en adviesvragen van opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Binnen het CVI is geborgd dat de Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) worden uitgevoerd, strikt gescheiden zijn van de puur commerciële onderzoeksactiviteiten. Het CVI valt onder de Animal Sciences Group.

1 juni 2003: ontstaan Animal Sciences Group (ASG)

De Animal Sciences Group van Wageningen UR ontstaat uit: ID-Lelystad, Praktijkonderzoek Veehouderij in Lelystad en het Departement Dierwetenschappen van Wageningen Universiteit.

1 januari 2002: ontstaan Centraal Instituut Dierziekte Controle (CIDC-Lelystad)

De Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) worden afgesplitst van ID-Lelystad en ondergebracht in een zelfstandig instituut: het Centraal Instituut Dierziekte Controle (CIDC-Lelystad) van Wageningen UR.

Dit gebeurde op verzoek van overheid en parlement, die een duidelijke scheiding wilden tussen publieke, wettelijke taken en commerciële contract research activiteiten.

2000: fusie dierlijke proefstations tot Praktijkonderzoek Veehouderij

Het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) in Lelystad ontstaat uit een fusie van de drie dierlijke proefstations: het Proefstation voor de Rundveehouderij (PR, 1970) in Lelystad, het Proefstation voor de Varkenshouderij (PVa, 1986) in Rosmalen en het Proefstation voor de Pluimveehouderij (PP, 1921) in Beekbergen.

De regionale proefbedrijven in het land kregen een nadrukkelijker rol bij kennisoverdracht richting de veehouders. Op deze manier gaf het PV vanuit tien plaatsen in Nederland een vernieuwde invulling aan de brugfunctie tussen wetenschap en de verbrede praktijk.

6 september 1999: fusie DLO en Wageningen Universiteit  tot Wageningen Universiteit en Researchcentrum

De stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en  Wageningen Universiteit bundelden hun krachten tot  Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) met één Raad van Bestuur. De afkorting DLO in de instituutsnamen verdwijnt en ID-DLO wordt: ID-Lelystad.

2 november 1994: fusie 4 onderzoekinstituten van DLO tot Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO)

Vier onderzoekinstituten van DLO (Dienst Landbouwkundig Onderzoek) fuseren tot  Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO).