Nieuws

Actualisatie Uniformering Varkenshouderij 2023

Gepubliceerd op
13 september 2022

In 10 jaar tijd is het aflevergewicht van vleesvarkens met zo’n acht kg toegenomen. Ook de groei en voeropname zijn gewijzigd. Voor het juiste inzicht in deze cijfers, juiste correctiefactoren en het inbouwen in managementsystemen zijn nieuwe tabellen voor de Uniformeringsafspraken Varkenshouderij gemaakt.

De opdracht voor de aanpassingen is verstrekt en gefinancierd door de Producenten Vereniging Varkenshouderij (POV), de uitvoering was onder onafhankelijke leiding van Wageningen Livestock Research in handen van een werkgroep van een groot aantal partijen uit de varkenssector. Het resultaat is afgestemd met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de sector.

Nieuw ten opzichte huidig gewichtstrajecten

Het is voor een varkenshouder belangrijk om met realistische (praktijkconforme) getallen te kunnen rekenen. In het besluitvormingsproces om biggen lichter of juist zwaarder op te leggen of vleesvarkens lichter of zwaarder af te leveren, dienen correcties rond opleg- en aflevergewicht aan te sluiten bij de werkelijkheid. Als gevolg van toegenomen aflevergewichten voor vleesvarkens voldoen de gewichtstrajecten uit de Uniformerings-Afspraken Varkenshouderij van 2012 niet meer. Daarom is een gewichtstraject van 25-125 kg vastgesteld. Het ‘oude’ traject was 25-117 kg. De voeropname en daarmee de EW-conversie rond het gemiddelde aflevergewicht van 125 kg komen hoger uit dan in de tabel uit 2012.

Behalve de aanpassing van de cijfers voor de afzonderlijke groepen borgen, zeugen en beren, zijn ook cijfers voor de combinaties borgen/zeugen en beren/zeugen opgenomen. De nieuwe getallen in de tabel zijn tot stand gekomen met behulp van praktijkdata, praktijkinzichten en een analyse van Wageningen Livestock Research. De nieuwe cijfers zijn in overleg met een brede vertegenwoordiging uit de varkenssector vastgesteld.

Standaard groeitrajecten:

  • Groeitraject borgen 25 tot 125 kg; groei = 877 gram/dag en EW-conversie = 2,95
  • Groeitraject zeugen 25 tot 125 kg; groei = 870 gram/dag en EW-conversie = 2,82
  • Groeitraject beer 25 tot 125 kg; groei = 901 gram/dag en EW-conversie = 2,64

Gemengde opleg:

  • Groeitraject (borgen/zeugen) 25 tot 125 kg; groei = 870 gram/dag en EW-conversie = 2,90
  • Groeitraject (beren/zeugen) 25 tot 125 kg; groei = 885 gram/dag en EW-conversie = 2,73

De gewijzigde tabel betreft B4.3 in de Uniformeringsafspraken. Daarnaast is een aantal hieraan gerelateerde wijzigingen doorgevoerd en deze zijn opgenomen in een nieuwe versie Uniformeringsafspraken 2022. Zo zijn ook de tabellen met het relatieve groeiverloop en de marginale EW-conversie en cumulatieve voeropname van de varkens gewijzigd.

Tegelijkertijd is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele items die de onderhoudscommissie Uniformeringsafspraken Varkenshouderij de afgelopen jaren heeft geconstateerd, te verwerken. Dit betreft o.a. de kengetallen 222 (Balansverschil / g.a.z.), 228 (voerwinst per afgeleverde big) en 237 (saldo per afgeleverde big).

Invoering

De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023, zodat softwarebedrijven de tijd hebben dit in te voeren in hun managementsystemen. Om historische gegevens te kunnen blijven vergelijken, zal er tijdelijk met twee versies kengetallen gewerkt moeten worden. Later dit jaar komt de werkgroep met een uitleg over de impact van de wijzigingen op een aantal rekenregels.

Het beheer en onderhoud van de nieuwe rekenregels en definities voor kengetallen wordt belegd bij de vereniging AgroConnect. De Uniformeringsafspraken 2022 zijn beschikbaar op de site van AgroConnect.