Nieuws

Langetermijnverwachting geitenmelk 64 euro

Gepubliceerd op
12 mei 2022

De gemiddelde melkprijs tot 2032 wordt naar schatting 64 euro per 100 kg geitenmelk. Bij een productieniveau van 1.150 kg komt volgens het deskundigenpanel het verwachte saldo daarmee op € 326 per geit per jaar. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor het Borgstellingskrediet voor de Landbouw en bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz).

Melkprijs

De gemiddelde melkprijs tot en met 2032 wordt ingeschat op € 64,00 per 100 kg melk (excl. BTW). Deze prognose is gebaseerd op de door het deskundigenpanel verwachte prijsontwikkeling. Op basis van hun verwachtingen en het 10-jaars historisch gemiddelde wordt de melkprijs met 3 euro per 100 kg verhoogd. Behalve een hogere melkprijs, wordt een 10% hoger niveau van de voerprijs verwacht ten opzichte van de verwachting die vorig jaar tot stand is gekomen. Het panel bestaat uit deskundigen van banken, LTO, accountantsbureaus, RVO en WUR.

Saldo afhankelijk van productieniveau

Een rendabele veehouderij is afhankelijk van een voldoende marge tussen opbrengsten en kosten. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen dus een belangrijke rol. Bij een gemiddelde melkproductie van 1.150 kg per geit per jaar, bedraagt het verwachte saldo € 326 per geit per jaar. Dit komt overeen met € 28,35 per 100 kg melk. Doordat het rantsoen is aangepast, met iets minder krachtvoer en meer ruwvoer, nemen de opbrengsten meer toe dan de kosten, hetgeen resulteert in een hoger saldo dan de vorig jaar afgegeven verwachting. Daarnaast zijn er berekeningen voor 950 en 1.350 kg melk per jaar met een saldo van respectievelijk € 25,71 en € 30,28 per 100 kg melk. Het grootste verschil zit daarbij in de voerkosten.

KWIN-Veehouderij

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2022-2023’, een uitgave van Wageningen Livestock Research. De complete saldoberekening en uitgangspunten worden in dit boek weergegeven. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de rekentool, waarmee u zelf bedrijfsspecifieke saldo’s voor elk productie- en prijsniveau kunt berekenen. Ga hiervoor naar deze pagina over KWIN