Nieuws

Methaanoxidatie bij mestopslagen; Voortgangsverslag deel 1: werking en aandachtspunten voor 3 methaanoxidatietechnieken

article_published_on_label
15 april 2024

In mest kunnen gassen ontstaan door omzetting van bacteriën of door chemische processen. Methaan is een van de gassen die kunnen ontstaan en vrijkomen. Methaan is een broeikasgas met een ruim 20x sterker effect dan CO2. In dit project onderzoeken we hoe gassen uit externe mestopslagen (dus buiten de stal) zijn af te vangen en het methaan is om te zetten in CO2. Deze omzetting levert dan ongeveer een 10x kleiner effect op de totale broeikasgasuitstoot, de zogenaamde CO2-equivalent. Dit project is een samenwerking tussen WUR, Oonkay, Schuttelaar & Partners en LTO Noord.

We hebben bij drie soorten mestopslagen (mestzakken, mest silo’s en mestbassins) onderzocht of het mogelijk is om methaan af te vangen met weinig aanpassingen aan de opslag. Vervolgens zijn met mestzakken pilots uitgevoerd met drie verschillende methaanoxidatie technieken: chemisch oxideren met een fakkel, biologisch oxideren met een biofilter en biologisch oxideren met een bodemfilter.

Uit de eerste testen blijkt dat alle drie de technieken het afgevangen methaan oxideren met een efficiëntie van respectievelijk >95%, 60-80% en 60-70%. Uit berekeningen met een methaanproductiemodel en een kostenanalyse blijkt dat de kostenefficiëntie het hoogste is als mest uit de stal zo snel mogelijk in een mestopslag komt die gekoppeld is aan een methaanoxidatie techniek.

Het bodemfilter is hierbij de goedkoopste oplossing; de fakkel het meest efficiënt Verder zijn partijen geïnterviewd die betrokken zullen zijn bij o.a. vergunningverlening en controle van de technieken. Uit de interviews blijkt dat borging van de werking van de oxidatietechniek en handhaving een cruciale rol zal spelen bij acceptatie van de technieken in de veehouderij. Echter, melkveehouders hebben nog weinig redenen om te gaan investeren in methaanoxidatie. Zonder stimulerende maatregelen is (daarom) voorlopig geen brede opname van deze praktijken te verwachten.