Nieuws

Rapport: Samenstelling mestproducten uit innovatieve stalsystemen in de melkvee-, varkens-, en kalverhouderij

Gepubliceerd op
26 april 2023

Om zo min mogelijk grondstoffen te verliezen, is het van belang dat reststromen (zoals mest) zo efficiënt mogelijk worden hergebruikt. Vooral stalsystemen met scheiding aan de bron (urine en feces) en de dagelijkse afvoer van mest zijn perspectiefvol, omdat de ammoniak- en/of methaanemissies uit deze stallen lager zijn. Daarnaast hebben mestproducten uit deze stalsystemen meer verwaardingsmogelijkheden in de keten.

Het doel van dit onderzoek was het inventariseren en selecteren van perspectiefvolle, emissiearme systalsystemen in de rundvee-, varkens- en kalverhouderij en het karakteriseren van de meststromen die uit deze systemen beschikbaar komen. Hiervoor zijn verschillende emissiearme stalsystemen omschreven en zijn de meststromen bemonstert. Daarna is bepaald welk mestproduct voldoet aan de criteria die zijn gesteld voor kunstmestvervangers (RENURE), organische meststoffen of bodemverbeteraars.

Op basis van de samenstelling van de mestproducten blijkt over het algemeen dat gierfracties rijk aan stikstof zijn, met name mineraal stikstof, feces fracties veel fosfaat en organische stof bevatten en gierfracties van melkvee en kalveren en fecesfracties van varkens de meeste kali bevatten. Verder blijkt dat gierfracties uit stalsystemen met primaire scheiding over het algemeen veelbelovend zijn om als kunstmestvervanger gebruikt te worden. Wel is soms nog verdere bewerking nodig, voordat alle gierfracties kunnen voldoen aan de voorwaarden. Van strooiselstallen werd verwacht dat door de toevoeging van organische stof (stro of houtsnippers) de mestproducten als bodemverbeteraar gebruikt kunnen worden, echter bleek op basis van de genomen mestmonsters dat deze mestproducten daar niet altijd aan voldoen.

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat meerdere innovatieve stalsystemen waardevolle mestproducten produceren, echter is soms verdere verwerking van het mestproduct nodig of dient aanvullend onderzoek te worden gedaan naar de emissiereductie van het stalsysteem om dit verder te optimaliseren.