Project

Veerkracht - Lang leve de gezonde melkkoe

De Nederlandse melkveehouderij maakt een gestage ontwikkeling, met nog steeds groeiende bedrijven met meerdieren door, met nu ook aandacht voor beperking van negatieve effecten op dier, houderij, omgeving en milieu. In deze context is het van groot belang dat de Nederlandse melkveehouderij de beschikking krijgt over technische hulpmiddelen die het mogelijk maken om ondersteund door (semi-)automatische gegevensverzameling, en wellicht op termijn ook automatische verwerking, de gezondheidsstatus van de koeien als individu te monitoren en te kunnen sturen (managen). Het doel in dit project is om de kennis en kunde op maat bij de individuele melkveehouder, maar ook erfbetreder (met name dierenarts) en toekomstige veehouder (nu student), te krijgen.

De onderzoeksprogrammas Veerkracht 1 en 2 van melkvee hebben een schat aan kennis opgeleverd over de gezondheid van melkvee en het belang van een optimale transitieperiode. Hierbij worden met behulp van sensoren (activiteit, vreten, ademhaling, temp, etc.) afwijkingen in de transitiefase van individuele melkkoeien gesignaleerd (digitale en vroegtijdige detectie). Deze kennis, heeft naast van wetenschappelijke waarde, ook een grote meerwaarde voor de praktijk, waar het ingebed kan worden in het management rondom de transitiefase. Door deze individuele koe-data te combineren met bedrijfsanalyse instrument zoals KoeKompas, kunnen bedrijfsspecifieke adviezen voor verbetering worden gemaakt. Vervolgens kunnen de effecten aanpassingen of interventies rechtstreeks geëvalueerd worden aan de hand van deze continue gemeten dierkenmerken.

Iedere melkveehouder kan aan de slag met de kennis uit deze onderzoeken, wanneer de informatie op de juiste wijze (voor hem/haar) wordt ontsloten en hij/zij leert kijken naar data specifiek op het eigen bedrijf en zo mogelijk leert handelen naar wat hij/zij ziet. Ook kan deze informatie worden toegepast in het onderwijs voor toekomstige veehouders en erfbetreders (met name dierenartsen).

Publicaties