Project

Voorkomen van methaanverliezen uit varkensstallen door dagontmesting en koeling

De aanpak van emissies uit stal en opslag, heeft als doel om innovatieve technieken en maatregelen in stal, mest en verwerking voor emissiereductie te ontwikkelen en in de praktijk te implementeren, zodat de reductieopgaven in 2030 zijn gehaald. Het LNV onderzoeksprogramma Stal en Opslag bestaat uit Meten en monitoring (E) onderzoek (F), pilots en demos (G) en communicatie (H). Uit onderzoek moet blijken welke reductietechnieken werken en hoeveel emissiereductie dit oplevert.

Naast onderzoek gericht op nieuwe stallen wordt ook gekeken naar kosteneffectieve aanpassingen aan bestaande stallen. De effecten van de reductieopties zullen in de praktijk worden getoetst en gedemonstreerd op pilotbedrijven en demobedrijven. Om te komen tot implementatie van reductiemaatregelen wordt kennis over nieuwe en bestaande maatregelen verspreid onder de doelgroep van veehouders en erfbetreders. De aanpak levert handelingsperspectief voor veehouders om emissies te reduceren en zetten aan tot toepassing. Dit onderzoek (F) levert een stalsysteem op dat zowel wat betreft CH4 als geur en NH3 emissiearm is. Praktijkmetingen leveren pilot en demo, alsmede een emissiefactor.

Klimaatwet

In de klimaatwet van 2018 is een reductiedoelstelling voor broeikasgassen vastgelegd van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Voor 2050 moet een emissiereductie van 95% ten opzichte van 1990 gerealiseerd worden. Voor de veehouderij betekent dit een reductie van 1 Mton in 2030. Om uitstoot van broeikasgassen uit de veehouderij (primair bedrijf, toeleveranciers en verwerkende schakels) te beperken, wordt met name gekeken naar het reduceren van de methaan- (CH4) uitstoot. In de varkenshouderij komt het merendeel van de methaan uit de opgeslagen mengmest in de stal.

De Hoeve Innovatie (DHI) werkt sinds een aantal jaren aan systemen om de emissies uit haar stallen bij de bron aan te pakken. Hierdoor worden niet alleen de emissies uit de stal gereduceerd, maar wordt tevens de luchtkwaliteit in de stal sterk verbeterd. Dit wordt gerealiseerd via een combinatie van maatregelen. De mest wordt dagelijks afgevoerd naar een vergister bij alle categorie├źn varkens. Door de verse mest dagelijks uit de stal te verwijderen is er heel weinig emissie van methaan uit die mest. Metingen tot nu toe laten emissiereducties zien voor methaan van 67 tot 93%. Door verdere optimalisatie wordt verwacht dat de methaanemissie uit de mest tot vrijwel nul kan worden gereduceerd, waardoor alleen de enterische emissie van de dieren overblijft. Naast methaan, worden tevens de emissies van ammoniak en geur sterk gereduceerd. De doelstelling is om voor ammoniak een reductie te halen van 85%. Dit wordt bij gespeende biggen al bereikt, bij vleesvarkens bijna (75%), terwijl bij drachtige zeugen en kraamzeugen het ontwikkelproces voor verdere ammoniakreductie nog bezig is. Ook de geuremissie wordt met ca. 50% gereduceerd. Deze integrale emissiebeperking is belangrijk om deze systemen in de praktijk ge├»mplementeerd te krijgen.

Publicaties