One Health en de veehouderij

Wageningen Livestock Research levert oplossingen om de gezondheid van mens, dier en milieu te verbeteren. Samen met agrarische bedrijven, overheden, bedrijfsleven en onderzoekers uit de humane sector doen we wereldwijd wetenschappelijk en praktijkonderzoek naar een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

  • Onderzoek One Health en veehouderij

Ons dichtbevolkte Nederland met veel mensen en dieren per vierkante meter brengt risico’s met zich mee en roept nieuwe gezamenlijke onderzoeksvragen op. Wij werken graag met u samen aan One Health-oplossingen rondom:

  • Dierenwelzijn en gezondheid
  • Infectieziekten (zoönosen)
  • Voedselveiligheid
  • Veehouderij en omwonenden
  • Een duurzaam, circulair systeem

Praktisch toepasbare one health kennis

Ons onderzoek levert praktische en implementeerbare kennis op voor de veehouder om dierenwelzijn en diergezondheid te verbeteren. Hierbij is het uitgangspunt een duurzame robuuste veestapel. Hoe kunnen we antibioticagebruik verder beperken? En wat voor effect hebben nieuwe stalsystemen op dierenwelzijn en gezondheid? Verder richten we ons op Smart & Healthy Farming en doen we studie naar darmgezondheid inclusief het microbioom. Ook kunt u bij ons terecht met vragen over kringlooplandbouw en de impact van het gebruik van reststromen als veevoer op dieren.

One Health en de geitenhouderij

Innovatie voor een gezonde leefomgeving

Consumenten stellen steeds meer eisen aan vlees, zuivel en eieren die ze kopen. Bovendien is er een toenemend risico op uitbraken van infectieziekten, die soms van mens op dier kunnen overgaan (zoönosen). De oplossing kunnen we vinden in een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Innovaties binnen de veeteelt kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem waarin gezondheid voor mens en dier een belangrijke rol speelt. Onderzoek van Wageningen Livestock Research levert daar graag met de sector, bedrijfsleven en kennisinstellingen een bijdrage aan.

Wij werken graag met u samen aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Neem contact op met:


One Health in de varkenshouderij

Een duurzame en renderende veehouderij

Wageningen Livestock Research beschikt over kennis en ontwikkelt nieuwe kennis. Die zetten we in voor een duurzame en renderende veehouderij.

> Lees verder over wat wij bieden als kennispartner

Opdrachtgevers
Wij doen onderzoek voor het landbouwbedrijfsleven, de toeleverende industrie, voedingsbedrijven, sectororganisaties, overheden, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wereldwijd.