Project

Add Q2 Transitie IJsselmeervisserij

Voor een nieuw visserijbeheerssysteem voor het IJsselmeer dat voldoet aan ecologische randvoorwaarden (inclusief KRW en Natura2000) worden oogstregels ontwikkeld voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem, op basis van modellen genaamd Management Strategy Evaluation. Om de modellen te kunnen blijven toetsen aan de praktijk, worden een aantal belangrijke aspecten van de ecologie van schubvissen onderzocht. Op deze manier vergroten wij, samen met de stakeholders, onze kennis over het huidige functioneren en de potenties voor duurzame visserij op middellange termijn.

In het Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied (brief van de minister van LNV naar de Tweede Kamer, d.d. 25 maart 2019) wordt een roadmap geschetst naar een duurzame visserij in het IJsselmeergebied. Een belangrijk onderdeel van het Actieplan is het ontwikkelen van oogstregels voor de visserij op vier schubvissoorten (snoekbaars, baars, blankvoorn, brasem) binnen ecologische randvoorwaarden die worden gesteld door de Europese kaderrichtlijn water (KRW) en opgaven die voortvloeien uit het IJsselmeergebied als Natura2000-gebied waarin onder meer de bescherming van zeldzame vis en voedselbasis voor vogels is vastgelegd. Wageningen Marine Research (WMR) heeft de eerste stappen gezet om deze oogstregels te ontwikkelen, nu worden vanuit LNV vervolgstappen gevraagd om de oogstregels af te ronden. 

Om de modellen te staven op de praktijk verdiept WMR zijn ecosysteemkennis van het gebied. Deze kennis kan indicaties opleveren voor de potentiele visproductie en indicaties voor hoe interacties tussen soorten vissen en vogels en visserijen van belang zijn voor een duurzaam visserijbeheer. Het gaat hier om een beter beeld te krijgen van de volgende zaken; -gehele visstand (in samenhang met omliggende gebieden) - van ecologische interacties tussen vissoorten en visserij en -van voedselreservering voor vogels binnen de Natura2000-opgaven. Deze kennis vindt direct zijn weg binnen het opstellen van oogstregels voor duurzame visserij en daarnaast in inzicht in het functioneren van het ecosysteem met een vooruitblik naar de toekomstige ontwikkelingen in visstand en visserijmogelijkheden. Deze kennis zal gebruikt worden om mogelijkheden voor beleidsdoelstellingen duidelijk te krijgen en ondersteuning te geven bij nadere uitwerkingen van maatregelen ten behoeve van visserij- en waterbeheer.

Publicaties