Project

Artificial Structures and the functioning of the North Sea EcoSyStem (ASSESS)

Aanwezigheid van kunstmatige structuren (havens, platforms en energie-installaties) in zacht sediment omgevingen verandert de biodiversiteit, de complexiteit van het voedselweb en de veerkracht van de lokale gemeenschappen. De beschikbare gegevens over hoe dit de draagkracht van het Noordzee-ecosysteem beïnvloedt, zijn beperkt. Het doel van het ASSESS-project is om deze lange termijn veranderingen te kwantificeren door het voedselweb en het ecologische functioneren van >20 jaar oude kunstmatige structuren en omliggende zeebodems te beoordelen. We zullen nieuwe data genereren uit veldonderzoek en experimenten om nieuwe ecosysteemmodellen te ontwikkelen. Hierdoor kunnen cumulatieve effecten op de draagkracht van de Noordzee beter worden beoordeeld.

Doel

Het doel van het ASSESS-project is om veranderingen te kwantificeren die worden veroorzaakt door de introductie van kunstmatige harde substraten (AHS), door het voedselweb en het ecologische functioneren van oud (20-40 jaar) kunstmatige structuren en hun effect op omringend zacht sediment te beoordelen. Dit zal gebeuren door het ontwikkelen van nieuwe ecosysteemmodellen en het genereren van nieuwe data uit veldonderzoek en experimenten. Het project zal fundamentele basiskennis verschaffen voor de behoeften geformuleerd in de MMIP E1, vragen over draagkracht behandelen en nieuwe inzichten ontwikkelen over cumulatieve effecten van toenemende aanwezigheid van AHS, inclusief natuurinclusieve ontwerpen.

Achtergrond

Recente studies door WMR rond 20-40 jaar oude offshore olie- en gasplatforms toonden aan dat oude AHS ruimte biedt aan overvloedige, veelal suspensievoedende gemeenschappen, en de lokale biodiversiteit en biomassa vergroot. Suspensievoedende gemeenschappen op AHS zullen echter ook een impact hebben op het bredere mariene milieu door het actief verminderen van de beschikbare primaire producenten via hun begrazingsactiviteiten. Dit kan gevolgen hebben voor het hele voedselweb, inclusief aangetrokken vissoorten, die profiteren van de toegenomen voedselbeschikbaarheid. Dit geeft aan dat AHS een significant effect heeft op de lokale trofische structuur vanaf de basis tot hogere trofische niveaus. Tot op heden is de kennis van de impact van dergelijke oude suspensievoedende gemeenschappen op het voedselweb en de draagkracht zeer beperkt. Op de Noordzee worden veel nieuwe activiteiten voorgesteld of ontwikkeld, samen met een grote schaalvergroting van offshore windenergie. Samen zullen deze initiatieven de gemeenschappen in de Noordzee veranderen en de draagkracht van het ecosysteem beïnvloeden. De omvang van deze verandering op een langere tijdschaal van 20-40 jaar is onbekend. De bevindingen van het ASSESS-project zullen helpen om deze effecten beter te begrijpen en kunnen helpen bij het verbeteren van offshore energieontwerpen.

Onderzoek

Lokale voedselwebben worden onderzocht, waaronder hard substraat, zeebodem, vissen en water. Het zuurstofverbruik en de filtratiecapaciteit van gemeenschappen zullen worden bestudeerd met behulp van meetkamers en een experimentele kunstmatige hard substraattuin. Laboratoriumexperimenten zullen de effecten van de toegenomen biodiversiteit op het functioneren van benthische ecosystemen kwantificeren. Ten slotte zullen een dynamisch ecosysteemmodel en een statisch model voor gemiddelde massa-flux worden gecreëerd, met gedetailleerde beschrijvingen van het voedselweb.

Resultaten

Alle bevindingen van het ASSESS-project zullen beschikbaar worden gemaakt via open access wetenschappelijke publicaties en worden verspreid via social media, conferenties en workshops.