Project

Scour protection ontwerp voor verbetering van de biodiversiteit in offshore windparken op de Noordzee

Het BENSO-project zal methoden en technieken ontwikkelen en implementeren voor de verbetering van de biodiversiteit in offshore windparken. Het project richt zich op de scour protection, die uit rotsblokken bestaat en de zeebodem rondom windturbinepalen beschermt tegen erosie. Scour protection kan zo worden ontworpen dat bepaalde diersoorten hiervan profiteren, zoals vissen, krabben en kreeften.

In dit project zullen de effecten van scour protection op soorten en ecosysteemschaal worden gekwantificeerd door deskstudies, veldexperimenten in offshore windmolenparken en modelleringsstudies. De slimme ecologische ontwerpen zullen beschikbaar worden gesteld aan de offshore windmolenparken door rapporten, workshops en een gids.

Achtergrond

Als onderdeel van de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie streeft de Nederlandse overheid ernaar om vóór 2023 vijf offshore windparken van 700 MW en tussen 2023 en 2030 een extra 1.000 MW te realiseren. Een verdere toename tot meer dan 35 GW in 2050 door offshore wind energie is nodig om klimaatdoelen te bereiken. De Nederlandse overheid heeft verschillende uitdagingen geïdentificeerd voor de succesvolle opschaling van offshore windenergie. Een daarvan is de ecologische impact van offshore windparken op het Noordzee-ecosysteem, die ofwel negatief kan zijn (botsingen met vogels, verstoring, constructie-effecten) of positief (introductie van hard substraat in een overwegend zacht sediment-ecosysteem, bodemtrawlingverbod).

Er is steeds meer internationaal bewijs voor de ecologische kansen en positieve effecten van offshore windparken op mariene ecosystemen. Scour protection werkt als vestigingssubstraat voor mariene organismen en als leefgebied voor vissen, krabben en kreeften. Dit heeft het Nederlandse ministerie van LNV gemotiveerd om de ontwikkeling van offshore windparken te gebruiken om het ecosysteem van de Noordzee te versterken door verbetering van het ecologisch functioneren in windparken om de status van beleidsrelevante soorten te verbeteren. 

Doelstellingen van het BENSO-project

Het project draagt bij tot de integratie van windenergie op zee in het milieu (ecologie en multi-use) en heeft tot doel:

  1. Economische waarde creëren door slim ecologisch ontwerp te ontwikkelen, testen en implementeren voor scour protection in offshore windparken om de biodiversiteit lokaal en in het bredere ecosysteem te verbeteren.
  2. Implementeren van slimme surveytechnieken tijdens monitorings- en onderhoudswerkzaamheden.

Activiteiten

Het BENSO-project zal methoden en technieken ontwikkelen en implementeren voor de verbetering van de biodiversiteit in offshore windparken. De positieve effecten van bodembescherming op soorten en ecosysteemschaal zullen worden gekwantificeerd door deskstudies, veldexperimenten in offshore windparken en modelleringsstudies. Slimme monitoringtechnieken zullen worden geïmplementeerd in experimenten, reguliere monitoring en in onderhoudswerkzaamheden. Een slim ecologisch ontwerp van scour protection zal worden ontwikkeld en getest. De gemeten positieve effecten van nieuwe, ecologische bodembescherming op het bredere ecosysteem van de Noordzee zullen worden gekwantificeerd in modelstudies. De slimme ecologische ontwerpen zullen beschikbaar worden gesteld aan de offshore windmolenparken door rapporten, workshops en een gids.

Resultaten

De verwachte effecten van het BENSO-project zijn:

  1. Economisch - Ondersteuning van meervoudig gebruik van offshore windparken door toename van populaties van commerciële vissoorten, kreeft en krab
  2. Economisch - De ontwikkeling en implementatie van een slim ecologisch ontwerp voor scour protection zal leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing als de scour protection na ontmanteling op de zeebodem kan blijven
  3. Economisch - Kostenefficiënte methoden die zijn ontwikkeld om de biodiversiteit te verbeteren en te monitoren, zullen concurrentievoordeel opleveren voor Nederlandse onderzoeksorganisaties en offshore windindustrie
  4. Ecologisch - Verbetering van de biodiversiteit van het Noordzee-ecosysteem is een belangrijk doel van nationaal en internationaal beleid en wetgeving (Mariene Strategie, OSPAR)
  5. Bestuur - Verhoogde biodiversiteitsverhoging door offshore windparken zal de publieke steun voor de energietransitie vergroten en grotere populaties van commerciële soorten zullen de conflicten met de visserijsector verminderen
  6. Wetenschappelijk - Verbeterde kennis van de verbetering van de biodiversiteit in natuurlijke habitats en door kunstmatige structuren zal bijdragen tot ons begrip van de werking van mariene ecosystemen en tot marien behoud wereldwijd