Project

BENSO

Het BENSO-project zal methoden en technieken ontwikkelen en implementeren voor de verbetering van de biodiversiteit in offshore windparken. Het project richt zich op de scour protection: rotsblokken die de zeebodem rondom windturbinepalen beschermen tegen erosie. Scour protection kan zo worden ontworpen dat bepaalde diersoorten hiervan profiteren, zoals vissen, krabben en kreeften.

Als onderdeel van de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie streeft de Nederlandse overheid ernaar om vóór 2023 vijf offshore windparken van 700 MW en tussen 2023 en 2030 een extra 1.000 MW te realiseren. De Nederlandse overheid heeft verschillende uitdagingen geïdentificeerd voor de succesvolle opschaling van offshore windenergie, waaronder de ecologische impact van offshore windparken op het Noordzee-ecosysteem, die negatief (botsingen met vogels, verstoring) of positief (introductie van hard substraat in zacht sediment-ecosysteem) kan zijn.

Er is steeds meer internationaal bewijs voor de ecologische kansen en positieve effecten van offshore windparken op mariene ecosystemen. Scour protection werkt als vestigingssubstraat voor mariene organismen en als leefgebied voor vissen, krabben en kreeften. Dit heeft het Nederlandse ministerie van LNV gemotiveerd om de ontwikkeling van offshore windparken te gebruiken om de status van beleidsrelevante soorten in de Noordzee te verbeteren.

Het project draagt bij tot de integratie van windenergie op zee in het milieu (ecologie en multi-use) en heeft tot doel economische waarde creëren door slim ecologisch ontwerp te ontwikkelen, testen en implementeren voor scour protection in offshore windparken om de biodiversiteit lokaal en in het bredere ecosysteem te verbeteren en het implementeren van slimme surveytechnieken tijdens monitorings- en onderhoudswerkzaamheden.

Het BENSO-project zal methoden en technieken ontwikkelen en implementeren voor de verbetering van de biodiversiteit in offshore windparken. De positieve effecten van bodembescherming op soorten en ecosysteemschaal zullen worden gekwantificeerd door deskstudies, veldexperimenten in offshore windparken en modelleringsstudies. Slimme monitoringtechnieken zullen worden geïmplementeerd in experimenten, reguliere monitoring en in onderhoudswerkzaamheden. Een slim ecologisch ontwerp van scour protection zal worden ontwikkeld en getest. De gemeten positieve effecten van nieuwe, ecologische bodembescherming op het bredere ecosysteem van de Noordzee zullen worden gekwantificeerd in modelstudies. De slimme ecologische ontwerpen zullen beschikbaar worden gesteld aan de offshore windmolenparken door rapporten, workshops en een gids.

Publicaties