Project

Bestandsonderzoek Kreeften Sababank

De tot nu toe economisch belangrijkste visserij van Caribisch Nederland is die naar de Caribische langoest, Panulirus argus (ook wel “kreeft” genaamd) die plaats vindt op de 2200 km2-grote Saba Bank. Ten behoeve van de basis behoeften voor een duurzaam beheer van deze soort worden er sinds 2011 vangstgegevens in deze visserij bijgehouden. Dit zogeheten “port sampling” programma werd eerst opgezet door Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) maar sinds 2017 worden de data hiervoor verzameld door de Saba Bank Management Unit (SMBU).

Het gaat daarbij voornamelijk om surveys naar visactiviteit, het volgen van bevissingsdruk (bv. aantal vallen die worden uitgezet) en het verzamelen van gegevens over de aangelande kreeften zoals grootte, geslacht en reproductief stadium. Op basis van deze data zijn er dan ook door WMR en de SMBU verschillende rapporten uitgebracht (de Graaf et al. 2017; Brunel et al. 2018; Brunel et al. 2021). De meest recente analyses geven aan dat ondanks dat de bevissingsdruk op en vangsten van deze soort sinds 2015 gestaag zijn afgenomen het bestand in de tussentijd niet lijkt toe te zijn genomen (Brunel et al. 2021). Daarnaast lijkt er op basis van de verhouding tussen de gemeten “fishing mortality” (F) en de ideële “fishing mortality” voor maximum vangsten (FMSY), sprake te zijn van systematische overbevissing. Ook wordt de gemiddelde grootte van aangelande kreeften gestaag kleiner en neemt het bestand van eier-dragende (“berried”) kreeften ook gestaag af. Deze zorgelijke ontwikkelingen duiden op mogelijke problemen in de visserij en vragen om diepergaand onderzoek.   Afgezien van aanlandings-trends is er tot nu toe nooit een bestandsonderzoek van de kreeftenpopulatie uitgevoerd waarbij dichtheden en verspreiding in relatie tot verschillende habitats op de bank in kaart worden gebracht.

De sinds 2011 jaarlijks verzamelde aanlandingsdata voor het kreeftenbestand van de Saba Bank geven aan dat er ondanks verminderde bevissingdruk vanaf 2015 geen toename in het bestand lijkt plaats te vinden en dat er sprake lijkt te zijn van structurele overbevissing en afname in het bestand van eier-dragende vrouwtjes kreeften. Derhalve is aanvullend visserij-onafhankelijk bestandsonderzoek van de kreeftenpopulatie op de Sababank dringend nodig. Dit onderzoek zal met behulp van een onderwaterdrone het voorkomen en de verspreiding van de kreeften op de Sababank in kaart brengen. Daarmee wordt het mogelijk om eventueel speciaal belangrijke habitats te duiden en op basis van een kartering van verschillende habitats van de bank een schatting te maken van het totaalbestand van kreeften op de bank. Vervolgens is het daarmee mogelijk om een visserij-onafhankelijke schatting te maken van maximum kreeftenvangsten voor de bank (MSY) te bepalen die kan dienen als een betere leidraad voor duurzaam beheer dan nu mogelijk is op basis van de vangstgegevens die bij reguliere port sampling worden verzameld.

Publicaties