Project

Bronnen en impact van micro- en nanoplastics in Europese landbouwgronden

Het gebruik van plastic in de landbouw is de afgelopen decennia enorm toegenomen, wat heeft geleid tot bodemverontreiniging in de vorm van macroplastics, micro- (MP) en nanoplastics (NP).

Om een overzicht te krijgen van de feitelijke situatie in Europa, wordt in een Europees consortium van universiteiten en kennisinstellingen het gebruik van plastics in landbouwsystemen in elf casestudy’s in kaart gebracht en de resulterende typen en concentraties van MP's en NP’s in de grond geïdentificeerd. Daarnaast zullen concentraties van andere stressfactoren in de bodem zoals pesticiden en diergeneesmiddelen worden beoordeeld. Het project beoogt gevalideerde analytische methodes te ontwikkelen die de kwantificering en identificatie van MP's en NP's in bodems mogelijk maakt. Op basis van de resultaten van de casestudiesites wordt de impact van MP's en NP's op fysisch-chemische bodemeigenschappen, bodembiodiversiteit, plantproductiviteit en ecosysteemdiensten te bepaald, evenals de mogelijke uitspoeling naar andere delen van het milieu en opname door planten. Het project wil hiermee de impact van het plasticgebruik in kaart brengen en samen met sociaaleconomische componenten een visie en handelingsperspectief bieden met betrekking tot het gebruik van kunststoffen in de landbouw. Daarmee beoogt het project bij te dragen aan gezonde bodems in Europa.

Het project wordt medegefinancierd door het Horizon 2020 Onderzoek en innovatie programma van de Europese Unie onder overeenkomstnummer 101000407.

Meer informatie is te vinden op www.minagris.eu.

Publicaties