Model

CUMULEO - model voor effect van mens op zee

CUMULEO is een ruimtelijk model dat inzicht moet bieden in de gecumuleerde effecten op de zee van de menselijke activiteiten.

Oorspronkelijk is dit model bedacht met het oog op de ontwikkeling van offshore windmolenparken. Hiermee werd gemeten hoeveel invloed deze parken hadden op vogels, zeezoogdieren, vissen, en fauna op de zeebodem. Ook werd gekeken naar de ervaringen van mensen die naar het strand gingen.

Een aspect dat in kaart werd gebracht met behulp van GIS-technieken voor CUMULEO was het meten van het barrière-effect van offshore windmolenparken. Hierbij werd een schatting gemaakt van de extra vliegafstand die vogels afleggen.