Project

Pilots voor milieuvriendelijk rifherstel in offshore-windmolenparken (ECO-FRIEND)

Windenergie op zee wordt steeds belangrijker in onze energietransitie. De kosten van offshore windenergie worden niet alleen beïnvloed door milieufactoren (bijvoorbeeld afstand tot de kust, waterdiepte, zeebodemstructuur) en technische ontwikkeling, maar ook door ecologische omstandigheden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de ontwikkeling van offshore-windmolenparken gebruiken om het ecosysteem van de Noordzee te versterken door het ecologisch functioneren in offshore-windmolenparken te verbeteren en zo de toestand van beleidsrelevante soorten te verbeteren. Dit is onderdeel van de Noordzee 2050 Gebiedsagenda (Min I&M en Min EZ, 2014) en wordt geoperationaliseerd via vergunningplichten. Dit heeft geresulteerd in Windpark Locatie Besluiten (WFSD) voor recent vergunde windparken.

Het ECO-FRIEND project heeft tot doel:

 • Monitoren van pilots voor het herstel van Europese platte oesterriffen in offshore-windmolenparken;
 • Nieuwe monitoringmethoden ontwikkelen om de doeltreffendheid van deze proefprojecten te beoordelen, de kosten te drukken en de wetenschappelijke output te verhogen;
 • Inzicht in de milieu-achtergrond van de pilots door intensieve monitoring en modellering van de omgevingsparameters (b.v. temperatuur, zoutgehalte, beschikbaarheid van voedsel);
 • De bevindingen analyseren, bespreken en publiceren in wetenschappelijke en vakliteratuur;
 • Adviseren over milieuvriendelijk ontwerp van toekomstige windmolenparken.

Beschrijving

De Europese platte oester (Ostrea edulis) en platte oesterbanken zijn de soorten en habitats die worden voorgesteld voor herstelprojecten ter versterking van het behoud van soorten en habitats die van nature in Nederland voorkomen. Tot het begin van de 20e eeuw waren platte oesterbanken op grote schaal aanwezig als biogeen hard substraathabitat offshore in het Nederlandse deel van de Noordzee. Als gevolg van visserij zijn de oesterbanken, die zich over duizenden vierkante kilometers uitstrekten, afgenomen en uitgestorven.

Het ECO-FRIEND project heeft als doel nieuwe methoden te ontwikkelen en te bestuderen om offshore platte oesterbanken en gerelateerde biodiversiteit te herintroduceren in offshore windmolenparken in samenwerking met de industrie.

De ECO-FRIEND doelstellingen worden bereikt door het samenvoegen van bestaande initiatieven op near shore locaties en binnen het Gemini windpark. Onderzoekers die betrokken zijn bij ECO-FRIEND zullen een wetenschappelijk monitoringsprogramma opzetten om het volgende te onderzoeken:

 • Overleving, groei en voortplanting van de geïntroduceerde volwassen platte oester met gebruikmaking van nieuwe technieken zoals klepstandmonitors en mini-ROV-systemen;
 • Aanwezigheid van platte oesterlarven in de omringende wateren, met behulp van visuele identificatie en een nieuwe eDNA-techniek

Resultaat

De verwachte effecten van het ECO-FRIEND-project zijn:

 • Economisch - De opgedane ervaring met milieuvriendelijk ontwerp in offshore-windmolenparken zal het concurrentievermogen van de betrokken industriële partners vergroten bij toekomstige aanvragen voor windmolenparken, waar naar verwachting de milieueisen strenger zullen worden;
 • Economisch - Kostenefficiënte methoden die zijn ontwikkeld om de doeltreffendheid van biodiversiteitsstimulering door herintroductie van platte oesters te monitoren, zullen een concurrentievoordeel opleveren voor Nederlandse onderzoeksorganisaties en de industrie;
 • Ecologisch - Totstandbrenging van een levensvatbare populatie platte oesters in offshore-windmolenparken, wat het herstel van offshore-oesterbanken in Nederland en de daarmee samenhangende biodiversiteit een nieuwe impuls zal geven en de haalbaarheid van grootschalig offshore platte oesterherstel, een van de doelstellingen van het OSPAR-verdrag, zal vergroten;
 • Wetenschappelijk - De toegenomen kennis over het herstel van platte oesters zal Nederlandse onderzoeksorganisaties en de industrie in staat stellen soortgelijke initiatieven in andere Noordzeelanden te exporteren en te vergemakkelijken (bv. via de Native Oyster Restoration Alliance - NORA).

Projectpartners

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan