Nieuws

Een realistische kijk op zeewierproductie in de Noordzee

Gepubliceerd op
13 augustus 2019

Op basis van de huidige stand van kennis is een inschatting gemaakt van de ordegrootte van het mogelijke ruimtebeslag van zeewierproductie binnen toekomstige windparken. Hierbij is de vraag gesteld of de draagkracht van de Noordzee voldoende is om de ambities rond Meervoudig Ruimtegebruik op Zee goed in te richten.

Vastlegging CO2

Om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, vindt de komende decennia een grote uitbreiding plaats van windparken op zee. Voor het vastleggen van CO2 wordt een deel van de blauwe ruimte voor zeewierproductie ontwikkeld. In het Ontwerp- Klimaatakkoord is hiervoor een areaal van 14.000 km2 (gecombineerd met natuurontwikkeling) expliciet benoemd. Wageningen Marine Research, Deltares en NIOZ hebben deze ordegrootte zeewierproductie op de Noordzee tegen het licht gehouden. De conclusie is dat de opdracht niet realistisch is als er geen rekening gehouden wordt met innovaties in productiesystemen en effecten op het ecosysteem-functioneren. Ten eerste is slechts een deel van de ruimte binnen windparken daadwerkelijk beschikbaar voor medegebruik. Ten tweede is het niet realistisch aan te nemen dat een kwart van de Nederlandse Noordzee gebruikt kan worden voor zeewierproductie, zonder de draagkracht voor zowel zeewier als voor andere componenten van het ecosysteem te overschrijden.

Realistisch areaal

Op basis van een analyse van draagkracht, uitgedrukt als nutriëntenonttrekking, blijkt dat een areaal van enkele honderden vierkante kilometers realistisch is, afhankelijk van de gekweekte soort. De verschillende berekeningen omvatten echter verschillende bronnen van onzekerheid, waardoor deze getallen wezenlijk kunnen variëren. Deze waardes dienen dan ook vooral als indicatief gezien te worden, en als eerste aanzet om de discussie rondom ruimtegebruik door zeewierteelt in de Noordzee in een realistisch kader te plaatsen. Naast een evaluatie van potentiele opbrengsten, ruimtegebruik en mogelijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, is het van cruciaal belang inzicht te krijgen in de directe impact en bijdrage van grootschalige zeewierteelt op het natuurlijk kapitaal, inclusief biodiversiteit in de waterkolom en bodem.