Project

Life-IP haaien en roggen

In dit project wordt de verspreiding, migratie en verwantschap van kraakbeenvissen (elasmobranchen) in beeld gebracht. Dit moet leiden tot een wetenschappelijk kader dat de verdere ontwikkeling van natuur- en visserijbeheer ten aanzien van haaien en roggen in de Nederlandse kustzone en de Noordzee onderbouwt.

Zowel voor natuur- als voor visserijbeheer is meer kennis nodig over de verspreiding en abundantie van de haaien- en roggen soorten (elasmobranchen). Daarom is gericht onderzoek nodig naar de factoren die de verspreiding en abundantie bepalen om zodoende een goed beeld te krijgen van welke rol de Nederlandse kustzone speelt in de levenscyclus van deze soorten.

In dit onderzoek zal specifiek worden gekeken naar het ruimtelijke gebruik van de Nederlandse kustzone en Noordzee door elasmobranchen, het herkennen van (sub)populaties en de regionale connectiviteit tussen relevante habitats voor deze (sub)populaties. Deze kennis draagt bij aan een effectiever beheer voor elasmobranchen, en kan inzicht geven in de exploitatie- en beschermingsmogelijkheden van de verschillende soorten. Dit onderzoek is tevens van belang voor de tijdelijke uitzonderingspositie van roggen onder de aanlandplicht. De kennis uit dit onderzoek kan onder meer inzicht geven in de verdeling en opbouw van roggen populaties in de Noordzee en daarmee bijdragen aan een onderbouwing ten behoeve van een uitzondering op langer termijn.

LIFE IP Deltanatuur

Het programma Life Integrated Projects (LIFE IP) Deltanatuur is voortgekomen uit het prioritair actieprogramma (PAF) van het Ministerie LNV en Natura 2000 in grote wateren. LIFE IP Deltanatuur zoekt naar manieren om het belang van natuur te koppelen aan deze activiteiten en naar manieren om elkaars ambities te versterken. Samen willen de partners binnen LIFE IP Deltanatuur (overheid, natuurorganisaties, waterbeheerders en bedrijven) een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuur in Nederland. De looptijd is van 2016 tot en met 2022. Daarbij wordt ook de regelgeving rond beschermde gebieden en Natura 2000 geƫvalueerd.

Publicaties