Project

Mariene voedselvoorzieningssystemen van lagere trofische niveaus

De groei van de wereldpopulatie zal leiden tot een enorme toename in vraag naar voedsel, waardoor de maatschappij uitdagingen tegemoet ziet voor een toenemende voedselproductie. Dit moet uitgevoerd worden in de context van een groeiende risicos voor klimaatverandering, competitie, schaarste in grondstoffen en de noodzaak om de mondiale ecosystemen te behouden. Dit vraagt om een transitie van traditionele naar circulaire en slimme klimaat robuste voedselsystemen. Mariene bronnen spelen hierin een belangrijke rol.

Mariene bronnen dragen bij aan een circulair voedsel systeem. Mariene bronnen groeien op nutriënten en spoorelementen die opgelost zijn in het open water, waarbij ze ophopen in waardevolle biomassa. Deze biomassa kan gebruikt worden in lokale en regionale voedselproductie, waarbij ketens op een laag niveau gesloten worden. Mariene bronnen kunnen ook een vitale functie vervullen in het sluiten van de nutriëntcyclus van land naar zee en vice versa.

Ontwikkelingen

De interactie tussen de mariene nutriëntcycli en de functie richting land moet verkend worden op een met een productieniveau. Indien mariene bronnen efficiënt en volledig benut worden, inclusief perspectieven voor bodem verbetering, terrestriale productie systeemefficiëntie, en lange-termijn koolstofopslag, kunnen waardevolle ecosysteemdiensten benut worden om circulariteit en natuur-inclusieve productie mogelijkheden te bewerkstelligen. Deze ontwikkeling gaat samen met de inclusie van ecosysteemdiensten (CO2 en minerale/nutriënt vastlegging, recycling en opslag) in aangepaste productiescenarios. Op land dienen nieuwe en klimaatbestendige toepassingen van mariene bronnen ontwikkeld te worden om de nutriënt recycle-ambitie en bijdragen voor agricultuursystemen optimaal te kunnen benutten.

In de voedselzekerheid-water nexus spelen mariene bronnen een belangrijke rol om bij te dragen aan de toekomstige voedselvraag (micro- and macronutriënten en biomass). Een ecosysteemgebaseerde aanpak met toepassing van natuur-inclusieve productievormen dient aangeslingerd te worden, waarbij optimalisatie van interacties tussen productie-natuur-ecosystemen ontwikkeld worden om toekomstige mariene productiviteit te behouden en vergroten. Het gebruik van nieuwe aanpak (integratie en versterken van natuurlijke productiviteit) is nodig om voedselproductie aan land en op zee te stimuleren. Verziltende regio's kunnen prima gecombineerd worden met mariene productiemogelijkheden, waarbij deze bronnen bijdragen aan het upgraden van de weerbaarheid, robuustheid en diensten van het mariene systeem.

Onderzoeksprogramma

Een multidisciplinair onderzoeksprogramma "Towards a circular and climate positive society: Marine Resources" helpt om de ontwikkelingen, verwachtingen, circulaire potentie, klimaat implicaties en business toepassingen in de mariene blauwe groeidomein te initiëren. De ontwikkelingen zullen worden gedaan in de context, maar niet als doel, van de transitie van een landbouwvisie naar een zeebouwvisie (interne mariene en land-zee circulariteit), en groeiende windenergieambities op zee, met de noodzaak hierbij sociaal, ecologisch en economisch geaccepteerd meervoudig ruimte (voedsel, natuur en energie) gebruik toe te passen. Met een primaire focus op laag trofische mariene productie (zoals kreeft, wormen, schelpdieren en zeewier) in een gezond marien en circulair ecosysteem (koolstof en nutriënten in het systeem) en in een door stakeholders and bedrijven geaccepteerde sociaal-economische omgeving. Ambities rond klimaatverandering (initiële focus op koolstof vastlegging) zijn geïmplementeerd door de analyse, toepassing en ontwikkeling van het potentiaal van Blue Carbon en de vertaling hiervan naar de voordelen die mariene bronnen in een slim landbouw productiesysteem, zowel op land als zee, kan hebben.

Investeringen

Investeringen in het stimuleren en innoveren rond nieuwe toepassingen van mariene bronnen als een slimme klimaat positieve bijdrage voor landbouwdieren en plantenproductie optimalisatie worden gedaan om de klimaat robuustheid (applicatie van plant gezondheid) en broeikasgasemissies (circulariteit marien naar land, koolstof vastlegging en resource effientie). Het programma wordt ontwikkeld met toepassingen in het Noordzee bassin als case studie, maar met een perspectief voor bredere toepasbaarheid.

 

 

Publicaties