Project

Natuurherstel salinas en baaien Caribisch Nederland

De economieën van de eilanden van Caribisch Nederland zijn sterk afhankelijk van toerisme en visserij, en derhalve van de natuurlijke omgeving. De staat van de natuur in Caribisch Nederland verkeert echter in een ongunstige gezondheidstoestand.

Dit geldt met name voor het koraalrif, maar ook voor veel van de saliñas (zoutmeren) en baaien van Bonaire, die momenteel worden bedreigd door eutrofiering en relatief snelle dichtslibbing en verlanding waardoor het waterpeil zakt. Hierdoor veranderen de abiotische condities wat resulteert in verlies van het areaal aan unieke habitattypen die de saliñas en baaien herbergen, waaronder zeegrasvelden en mangroves, die naast het bieden van kustbescherming en het opslaan van koolstof, een kraamkamerfunctie vervullen voor veel vissoorten en als rust-, broed- en foerageergebied dienen voor veel vogelsoorten. Ook vermindert het dichtslibben de capaciteit van saliñas en baaien om sediment en voedingstoffen in te vangen en vast te leggen, waardoor er bij hevige regenval meer sediment en voedingstoffen vanaf het land naar zee kan stromen, waar het schade toebrengt aan het koraalrif.

Momenteel zijn er voor veel van de saliñas en baaien die op Bonaire voorkomen geen gegevens beschikbaar over de mate en belangrijkste oorzaken van eutrofiering en dichtslibbing en de effecten hiervan op de biodiversiteit, wat het nemen van kosteneffectieve  natuurherstelmaatregelen belemmert.

De saliñas (zoutmeren) en baaien van Bonaire leveren belangrijke ecosysteemdiensten, waaronder kustbescherming, overstromingsbeperking, het invangen en vasthouden van voedingsstoffen en sediment, maar ook het verhogen van de biodiversiteit door het herbergen van uniek habitat, zoals zeegrasvelden en mangroves waarvan vele diersoorten afhankelijk zijn. Door erosie en natuurlijke successie zijn veel van deze saliñas en baaien aan het dichtslibben, wat uiteindelijk tot sterfte van zeegras, mangrove en koraal kan leiden. Dit project heeft als doel om de lokale oorzaken en mate van dichtslibbing en de effecten hiervan op de abiotische condities en biodiversiteit in de saliñas en baaien van Bonaire in kaart te brengen. De verkregen informatie zal vervolgens gebruikt worden voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van kosteneffectieve maatregelen ten behoeve van natuurherstel in deze belangrijke ecosystemen.

Publicaties