Nieuws

Nieuw project ‘Verstandig Vissen’ gestart voor IJsselmeer/Markermeer

Gepubliceerd op
3 maart 2021

Een goede, gezonde visstand in het IJsselmeer/Markermeer. Dát is het doel van het project ‘Verstandig Vissen’. Een perspectief voor vissen, vogels en vissers vraagt om een duurzaam beheer van de visbestanden en constructieve samenwerking tussen beroepsvissers, sportvissers, natuurorganisaties en wetenschappers. Daarom werken deze partijen drie jaar lang samen aan een nieuw beheersysteem.

Om een stap verder te komen in een economisch en ecologisch verantwoorde visserij op het IJsselmeer en Markermeer gaan de Nederlandse Vissersbond, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland en Stichting Transitie IJsselmeer samen experimenten uitvoeren op het meer en vier keer per jaar intensief met elkaar in gesprek. Tijdens deze bijeenkomsten gedurende het visseizoen worden ieders wensen, ideeën, praktijkervaringen in kaart gebracht en overlappende projecten op elkaar afgestemd. Zo verwachten de belanghebbenden te komen tot nieuwe inzichten en aanbevelingen voor een duurzame visserij die meteen in de praktijk worden getest.

Op de agenda van de overleggen staan onderwerpen zoals het bespreken van de hoeveelheid vis die duurzaam gevist kan worden, maaswijdte van de netten, minimummaat van de vis en het wel of niet gaan invoeren van verschillend visserijbeheer voor het IJsselmeer en Markermeer. Verder worden maatregelen onderzocht om bijvangsten - vogels en beschermde vissen - te voorkomen.

Op weg naar mogelijk een ander beheerssysteem?

Het project Verstandig Vissen dient allereerst bouwstenen en ervaringen op te leveren voor de in 2023 te voeren discussie over het meest geschikte beheerstelsel en eventuele aanpassingen. Ten tweede vraagt de ‘gereedschapskist’ voor het beheerssysteem aandacht. Onderwerpen zoals ‘hoe staat de visstand ervoor’, de registratie van vangsten en de controle hierop komen aan bod. Ten slotte maakt ook onderdeel van het project uit hoe het visserijbeheer passend kan worden gemaakt met de Kaderrichtlijn Water, natuurdoelen en overlappende projecten als Marker Wadden, de vismigratierivier en nieuwe projecten uit de Agenda IJsselmeergebied 2050.

Ruimte voor praktijkexperimenten

In elke bijeenkomst staat de actuele situatie rond het project ‘Verstandig Vissen’ centraal. Inzichten en kennis van vissers en experts worden vooraf en tijdens de bijeenkomsten bij elkaar gebracht. Om innovatie te stimuleren en kennis en ervaring te delen is er binnen het project ook ruimte voor gezamenlijke praktijkexperimenten van vissers en experts.

Wageningen Marine Research ondersteunt met kennis en netwerk

Het IJsselmeergebied is in beweging. Niet alleen verandert de fosfaathuishouding, het klimaat, het voedselweb, maar ook binnen het visserijbeheer, het waterbeheer en de inrichting van het gebied spelen belangrijke veranderingen. Daarmee veranderen ook de visstanden en mogelijkheden voor de visserij. Dat vraagt om nieuwe kennis en innovatie. Wageningen Marine Research draagt in het ‘Verstandig Vissen’ project graag bij aan het praktisch onderzoek. Verder levert ons instituut kennis over de visstand en innovatieve visserijtechnieken en een internationaal wetenschappelijk netwerk voor ideeën en oplossingen.

Onderdeel van Actieplan Verduurzaming IJsselmeervisserij

Het project is een parallel spoor in hetzelfde kader als het Actieplan Verduurzaming IJsselmeervisserij dat in 2019 door minister Schouten van het ministerie van LNV – mede namens de provincies en Rijkswaterstaat – aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het nieuwe Verstandig Vissen initiatief wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij onder het programma ‘Wetenschap en visserij’.