Project

No plastic to waste - Use microplastics to remove micropollutants

Microplastics en microverontreinigingen zijn opkomende verontreinigingen die een bedreiging vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Microplastics zijn kleine plastic deeltjes die bestaan uit polymeren en additieven en die worden gevormd wanneer grotere plastic deeltjes afbreken. Microverontreinigingen zijn organische chemicaliën, zoals pesticiden en geneesmiddelen, die in lage concentraties (ng/l tot µg/l) in afvalwater worden aangetroffen. Vanwege hun persistentie, bioaccumulatie en potentiële toxiciteit zijn zowel microplastics als microverontreinigingen een toenemende zorg voor onze moderne samenleving. Daarom is het belangrijk om de verspreiding van beide verontreinigingen tegen te gaan.

Microplastics

Microplastics en microverontreinigingen zijn opkomende verontreinigingen die een bedreiging vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Microplastics zijn kleine plastic deeltjes die bestaan uit polymeren en additieven en die worden gevormd wanneer grotere plastic deeltjes afbreken. Microverontreinigingen zijn organische chemicaliën, zoals pesticiden en geneesmiddelen, die in lage concentraties (ng/l tot µg/l) in afvalwater worden aangetroffen. Vanwege hun persistentie, bioaccumulatie en potentiële toxiciteit zijn zowel microplastics als microverontreinigingen een toenemende zorg voor onze moderne samenleving. Daarom is het belangrijk om de verspreiding van beide verontreinigingen tegen te gaan.

Project

In dit proof-of-principal project willen we het adsorberende vermogen van microplastics gebruiken om microverontreinigingen, zoals pesticiden en geneesmiddelen, uit afvalwater te verwijderen. Microplastics zijn niet alleen in staat om organische microverontreinigingen in afvalwater effectief te absorberen, ze kunnen bovendien gekoloniseerd worden door micro-organismen die microverontreinigingen afbreken. Zo fungeren microplastics tegelijkertijd als een adsorbent voor microverontreinigingen en als een carrier voor de micro-organismen die die microverontreinigingen afbreken. Recente studies tonen aan dat ook microplastics gedeeltelijk kunnen worden gemetaboliseerd door micro-organismen. Daarom richten we ons in dit onderzoek op het verwijderen van microverontreinigingen in afvalwaterzuiveringsinstallaties, die een belangrijke bron zijn voor microverontreinigingen in het milieu, door gebruik te maken van microplastics die al in het afvalwater aanwezig zijn.

Allereerst zal het adsorberend vermogen van microplastics voor microverontreinigingen worden beoordeeld. Vervolgens zullen geselecteerde micro-organismen in afvalwater worden gebruikt om zowel de microplastics als de daaraan geadsorbeerde microverontreinigingen af te breken. Nevenproducten die daarbij ontstaan zullen worden geïdentificeerd. Dit proof-of-principal experiment is een eerste stap om de haalbaarheid van dit soort behandeling in afvalwaterzuiveringen te beoordelen. Daarnaast zal dit onderzoek inzicht geven in de omzetting en het lot van microplastics en microverontreinigingen, iets dat nodig is voor een milieurisicobeoordelingen van deze techniek.

Publicaties