Project

Solar at sea

Dit project beoogt de soortsamenstelling en het functioneren van epifaunagemeenschappen die zich op drijvende zonnepanelen ver op zee ontwikkelen, te volgen in tijd en ruimte. Na plaatsing zullen regelmatig aangroeimonsters genomen worden van de onderzijde van de drijvers, op plaatsen zowel aan de randen van de drijvers als midden onder de drijvers. Na identificatie van de soorten in het lab zal worden onderzocht of de variatie in soortsamenstelling en functioneren van de gemeenschap te verklaren is door de positie op het drijvende systeem. De verwachting is dat soorten midden onder de structuren bijvoorbeeld andere voedselbronnen of voedingsmechanieken gebruiken dan soorten aan de randen. De resultaten zullen openbaar gepubliceerd worden in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Door de toenemende behoefte aan duurzame energie, komen er steeds meer initiatieven om energie op zee op te wekken. Drijvende offshore zonne-energie wordt gezien als een markt met grote potentie om in de toekomst in een deel van onze energiebehoefte te voorzien, maar vooralsnog zijn er geen grootschalige drijvende zonnepaneeleilanden in de Noordzee aanwezig.

Oceans Of Energy (OOE) is een startup die zich richt op de ontwikkeling van drijvende systemen met zonnepanelen voor gebruik op zee. Al voor de plaatsing van het eerste OOE testsysteem op zee nabij de kust van Zeeland werd samenwerking gezocht met Wageningen Marine Research om de ecologische effecten van het systeem te volgen vanaf plaatsing. Dit is in 2020 gestart en wordt doorgezet na de verplaatsing van het testsysteem naar offshore condities. Eerste resultaten laten een dominantie zien van kustgebonden soorten, zoals mosselen en hydroidpoliepen, in combinatie met grote aantallen garnaalachtigen en andere invertebraten.

OOE is voornemens om in 2022 een veel grotere (10.000 km2) drijvende structuur ver op zee te plaatsen, in een windpark op ~20 km van de kust. Dit zal de eerste drijvende offshore zonnepanelenstructuur zijn die op deze schaal in de Noordzee aanwezig is.

De verwachting is dat er een soortgemeenschap zal ontstaan die lijkt op die, die op de ondiepe delen van windturbinefunderingen groeit, maar het is nog onduidelijk of dit onder de gehele structuur gelijk zal zijn. Mogelijk is de soortgemeenschap anders van samenstelling door een veranderde voedselsamenstelling ver onder de drijvers. Dit zou kunnen leiden tot een ander functioneren van de soortgemeenschap, met variaties in voedselbron en andere effecten dan structuren met een kleine voetafdruk hebben op hun omgeving.

Publicaties