Project

Staat van de natuur Caribisch Nederland 2024

Nederland draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en implementatie van een zevental internationale natuurbeschermingsverdragen voor Bonaire, Saba en St. Eustatius. Deze verantwoordelijkheden houden verplichtingen in en leiden tot verschillende beleidsvragen.

Voor de evaluatie van het gevoerd natuurbeleid en het opstellen van nieuwe natuurbeleidsplannen is rapportage over de staat van de natuur essentieel. Daarnaast moet ook elke paar jaar worden gerapporteerd over de staat van de natuur in het kader van het CBD Verdrag en het SPAW-protocol van het Cartagena Verdrag. Om aan deze verplichtingen efficiƫnt te kunnen voldoen, moeten geschikte indicatoren worden gekozen en een analyse- en rapportage-ontwerp dat tegelijk aan alle drie noden tegemoet kan komen. De staat van de natuur dient elke 5 jaar opnieuw geevalueerd te worden.

Uit de eerste rapportage hierover in 2018 bleek dat er grote kennislacunes bestonden waardoor er voor veel soorten, soortgroepen en/of habitats geen of slechts een zeer summiere rapportage mogelijk was. Aanvullend onderzoek voor veel groepen bleek noodzakelijk. Om aan deze kennisnoden te voldoen zullen er jaarlijks een aantal soorten, soortgroepen en/of habitats onderzocht danwel gerapporteerd gaan worden.

De doelstellingen voor 2021 zijn:

  1. Aanvullend onderzoek over de beschikbaarheid van voedsel op Bonaire voor de Caribische flamingo om zodoende inzicht te krijgen in de flamingo draagkracht van het eiland. In de afgelopen jaren is hoge nestsucces in deze soort gepaard gegaan met hoge mortaliteit van jonkies. Dit lijkt te kunnen liggen aan een beperkte voedsel aanbod. Veldwerk uit 2019 lijkt erop te wijzen dat voedseldichtheden in zuid-Bonaire mogelijk zeer laag waren. De vraag is hoe algemeen dat is en of dat ook geldt voor de andere voedselgebieden van het eiland.
  2. Publiceren van een uitgebreide soortenlijst en nieuwe inzichten ten aanzien van de diepzeevisfauna rondom de benedenwindse eilanden en met name Bonaire. Er is nooit eerder een significante soortenlijst gepubliceerd over de diepzeevissen van de diepzee rond de benedenwindse eilanden.
  3. Publiceren van nieuwe studies over het gebruik van het open zee rondom de BES eilanden door zeevogels. Ook hierover is tot nu toe zeer weinig bekend.

Publicaties