Project

Windparken en zonneparken met oog voor natuur

Hoewel windturbines en zonnepanelen schone en milieuvriendelijke energiebronnen zijn, moeten er inspanningen worden geleverd om de impact op natuur te minimaliseren, met name voor kwetsbare soorten die in botsing komen met windturbines.

Het Energieakkoord 2013 weerspiegelt de ambities en strategie voor de energietransitie in Nederland. Het fundamentele doel is om de economie vooruit te helpen met schonere energiebronnen door middel van investeringen in hernieuwbare energie zoals wind en zon. Ecologische kwesties zijn relevant voor een goede inzet van windturbines en zonnepanelen. De cumulatieve impact van energie-infrastructuur kan een belangrijke rol spelen bij de populatieontwikkeling van kwetsbare soorten door sterfte en habitatverlies als gevolg van aanvaringen met die energie-infrastructuur of het verstorende effect van dergelijke infrastructuur.

In dit project wordt een zo actueel en volledig mogelijk overzicht gegeven van de staat van kennis en de relatieve kwetsbaarheid van vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen in relatie tot de impact van windturbines, hoogspanningslijnen, waterkrachtcentrales en zonnepaneelvelden. Voor deze soortgroepen en energie-infrastructuur worden de kwetsbare soorten gerangschikt op basis van hun kwetsbaarheid en wordt inzichtelijk gemaakt waar de verspreiding van de kwetsbaarste soorten overlapt met de energie-infrastructuur.