Vis in het IJsselmeergebied

Duurzame visserij in het IJsselmeer-Markermeergebied beweegt mee met de veranderingen in het ecologisch functioneren van het gebied, en waarborgt een gezonde en diverse visstand en een rijke voedselbasis voor vogels. Dit vraagt om goede informatie en kennis over de ecologie van het IJsselmeergebied en de bestanden van de commerciële vissoorten. Wageningen Marine Research ontwikkelt nieuwe methoden voor vangstadviezen en is betrokken bij diverse natuurherstelprojecten, bijvoorbeeld voor vismigratie.

  • ijsselmeer_fuik_shutterstock_1716852211.jpg

Grootste zoetwatergebied West-Europa

Het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren vormen het grootste zoetwatergebied van West-Europa en hebben een dynamische en gevarieerde visstand en een rijke visserijhistorie. De meren zijn continu aan verandering onderhevig. De effecten van de bouw van de Afsluitdijk en de drooglegging van de IJsselmeerpolders zijn nog steeds merkbaar, terwijl klimaatverandering, nutriëntenhuishouding, aanleg van windmolenparken en nieuwe natuur zorgen voor voortdurende verschuivingen in het ecosysteem. Water- en natuurbeheeropgaven in dit gebied gaan vooral over waterveiligheid, waterkwaliteit, voedselvoorziening, biodiversiteit en klimaatverandering, binnen de ecologische randvoorwaarden die worden gesteld door de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit en Natura 2000.

Ontwikkeling nieuwe modellen voor oogstregels

Wageningen Marine Research geeft sinds 2013 advies over de visserij op snoekbaars, baars, blankvoorn aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Om aan de beleidsdoelstellingen voor 2027 te voldoen, ontwikkelden onze onderzoekers in 2019 nieuwe modellen, gebaseerd op internationaal afgesproken methodieken. Met deze modellen worden oogstregels ontwikkeld waarmee duurzaam beheer uitgevoerd kan worden. 

Ook werken onze onderzoekers samen met bijvoorbeeld Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ), beroepsvissers, Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming Nederland aan kennis en duurzame beheersystemen voor de IJsselmeervisserij.

Natuurherstel

Verder is ons instituut vanuit een expertrol op het gebied van zoetwaterecologie betrokken bij diverse natuurherstelprojecten voor het IJsselmeergebied. Het gaat om grootschalige initiatieven om de visstand te verbeteren, schakels in trekvisroutes te herstellen en het creëren van nieuwe habitats met als doel de natuurlijke productiviteit van de meren te verhogen en nieuwe kansen te bieden voor visetende watervogels, zoals de visdief. Voor het iconische project Marker Wadden hebben onze experts een leidende rol in het visstandsonderzoek. Ook is ons instituut betrokken bij de ontwikkeling van de Vismigratierivier, die dwars door de Afsluitdijk komt.

Ons aanbod

Brochure

Showcase

Stel uw vragen over vis in het IJsselmeergebied aan onze expert: