Testfaciliteit voor ballastwater-behandelingssystemen (BWMS)

Wageningen Marine Research heeft sinds 2013 een testfaciliteit voor ballastwaterbehandelingssystemen (BWMS) in Den Helder. Wij bieden zowel testen voor IMO- en USCG-type goedkeuring als R&D voor uw ballastwaterbehandelingssysteem. De faciliteit is uniek gelegen nabij de Waddenzee, waardoor er gemakkelijk toegang is tot zeewater (Noordzee), brak water (Waddenzee) en zoet water (IJsselmeer). Door het innovatieve 'Feedtank'-kweeksysteem zorgen we voor een betrouwbare en voorspelbare beschikbaarheid van testwater van maart tot oktober. Toxiciteitstesten die nodig zijn voor certificering kunnen wij voor u in eigen beheer uitvoeren.

  • Testfaciliteit voor ballastwater-behandelingssystemen (BWMS)


Waarom ballastwater testen?

Invasieve soorten in ballastwater

Eeuwenlang hebben exotische dier- en plantensoorten zich via schepen verspreid. Aanvankelijk ging het vooral om organismen die zich aan de romp van een schip hadden gehecht. Het gebruik van ballastwater creëerde een nieuwe vector voor verspreiding. De intensivering van de scheepvaart heeft geleid tot een gestage toename van de verspreiding van invasieve soorten over de hele wereld. Exotische planten en dieren die via ballastwater in de haven van aankomst terechtkomen, kunnen zowel het plaatselijke ecosysteem als de economie ernstige schade toebrengen, waarbij kustgebieden het kwetsbaarst zijn.

Ballast Water Management Convention

Om de verspreiding van invasieve vissoorten via de scheepvaart te beperken, is de 'Ballast Water Management Convention' van de International Maritime Organisation (IMO) in 2004 geratificeerd en in 2017 in werking getreden. Krachtens het verdrag moeten de meeste schepen voldoen aan de D2-lozingsnorm, die het aantal levende organismen dat in het ballastwater mag worden geloosd beperkt. De meeste schepen moeten dus worden uitgerust met een gecertificeerd ballastwaterbehandelingssysteem (BWMS) om aan de D2-norm te voldoen. Het doel van het BWMS is het ballastwater te behandelen en het aantal levende organismen dat via het ballastwater wordt vervoerd te verminderen.

Hoe werkt een BWMS?

De werking van een BWMS bestaat meestal uit drie stappen. Eerst worden grotere organismen mechanisch uit het ballastwater gefilterd, waarna de resterende organismen (voornamelijk microalgen en bacteriën) worden gedood met behulp van UV-licht of chemicaliën. Bij het lozen wordt een tweede UV-dosis of chemische neutralisatiestap uitgevoerd. Voor type approval moet worden aangetoond dat het BWMS effectief organismen verwijdert en dat het ballastwater niet schadelijk is voor de bemanning, het publiek en het milieu.


Onze oplossingen voor uw BWMS

Compleet pakket van zoet-, brak- en zeewateronderzoek

Wageningen Marine Research is onderdeel van het Control Union Certification Independent Laboratory (CUC-IL). USCG type approval-testen worden uitgevoerd onder toezicht van CUC-IL.

Wageningen Marine Research biedt fabrikanten een compleet pakket van testen en dossiervorming voor de type approval van hun BWMS. De evaluatie volgt de eisen van de International Maritime Organization (IMO) en/of de United States Coast Guard (USCG) Environmental Technology Verification (ETV)-protocol.

Naast de gestandaardiseerde type approval-testen verzorgt Wageningen Marine Research ook R&D-testen van prototypes en stresstesten van systemen onder bijzondere omstandigheden, waarbij we de condities afstemmen op uw eisen.

Onze diensten en werkwijzen

Opstellen van dossiers (G9 Basic Approval en Final Approval)

Wageningen Marine Research kan u assisteren bij het opstellen van het G9 Basic Approval- en Final Approval-dossier voor de IMO volgens de GESAMP-BWWG methodologie, die vereist is voor op chemicaliën gebaseerde systemen.

Pilotsysteemtesten

Wageningen Marine Research kan kleinschaligere R&D-testen van uw pilotsysteem uitvoeren om te bepalen hoe effectief het systeem onder verschillende omstandigheden is en, indien van toepassing, hoe verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Tijdens deze pilottesten kunnen ook de basic approval-testen worden uitgevoerd.

Whole Effluent Toxicity (WET)-testen

Onder IMO G9-richtlijnen vereisen ballastwatersystemen die gebruik maken van een biocide een Risicobeoordeling, met behulp van toxiciteitstesten, tijdens de pilot (Basic Approval) en tijdens type approval-testen (Final Approval). Wageningen Marine Research kan deze Whole Effluent Toxicity (WET)-testen uitvoeren en de bijbehorende analyse van de desinfectiebijproducten (DBP's) coördineren om de risicobeoordeling te voltooien. Onder bepaalde voorwaarden wordt de IMO G9-risicobeoordeling ook geaccepteerd door de US Coast Guard.

Testen op het land: Type Approval (IMO BWMS code)

Wij bieden de volledige schaal van land-based testen met elk type water voor de type approval van uw ballastwaterbehandelingssysteem. Voor testen aan boord van schepen werken wij vaak samen met GoConsult & DavidConsult (GCDC).

Onderzoek en ontwikkeling

Wij kunnen ook de doeltreffendheidsgrenzen van een BWMS bepalen. Wij testen systemen aan de hand van een reeks extra waterkarakteristieken, zoals hoge concentraties opgeloste organische koolstof (DOC) of zwevende deeltjes, winterse omstandigheden of extreme planktonconcentraties. Hoewel dit volgens de huidige wetgeving niet vereist is, kan het waardevolle informatie opleveren voor producenten en potentiële klanten.

Onze testfaciliteit kan ook worden gebruikt om de doeltreffendheid van filters en filtratiesystemen te testen en om vergelijkingstests tussen verschillende soorten filters uit te voeren.

Specificaties ballastwatertestfaciliteit

De faciliteit omvat een testwatertank van 700 kubieke meter (feedtank) en twee testtanks van elk 250 kubieke meter. Zoet-, brak- en zeewater zijn op korte afstand beschikbaar, vaak met voldoende dichtheden aan organismen. Indien nodig vult Wageningen Marine Research het aantal organismen in het water aan om aan de eisen te voldoen. We injecteren een mengsel van verschillende stoffen direct inline om te voldoen aan de minimumeisen voor opgeloste organische koolstof (DOC), organische koolstofdeeltjes (POC), totaal gesuspendeerde vaste stoffen (TSS), minerale stof (MM) en organische stofdeeltjes (POM) in het testwater.

Expertise en ervaring

Sinds 2006 is een team van deskundigen van Wageningen Marine Research betrokken bij de risicobeoordeling van ballastwaterbehandelingssystemen die gebruik maken van actieve bestanddelen zoals vastgelegd in IMO-richtlijn G9. In die tijd zijn verschillende BWMS getest met behulp van verschillende bioanalyses.

Sinds 2009 is een volledige testfaciliteit operationeel, waar doeltreffendheidstests op land worden uitgevoerd overeenkomstig de IMO BWMS code en het USCG ETV-protocol.

Ons team van deskundigen op het gebied van ecologie, biologie en ecotoxicologie zorgt ervoor dat aan alle vereisten van de IMO- en/of USCG-richtlijnen wordt voldaan. Ons team werkt nauw samen met geaccrediteerde laboratoria voor chemische en bacteriologische analyses.

Dossiers 2020

In 2020 zijn de volgende dossiers afgerond en goedgekeurd, waarvoor wij de land-based testen hebben uitgevoerd, in samenwerking met CUC-IL:

  • Kuraray, Microfade II: IMO & USCG type approval
  • JFE Engineering Corporation, BallastAce: USCG type approval

Stel uw vraag over de testfaciliteit voor uw BWMS aan onze expert: