Waterverontreiniging en het effect op het mariene ecosysteem

Wageningen Marine Research beschikt over uitgebreide faciliteiten voor het testen van effecten van waterverontreiniging, afvalwaterstromen en de aanwezigheid van stoffen als nanoplastics in het mariene milieu. Met onze bioassays voeren wij gestandaardiseerde laboratoriumtesten uit om te testen hoe giftig een stof of mengsel is. Voor meer realistisch onderzoek bootsen wij in mesocosms (een soort zoutwatervijvers) een deel van een ecosysteem na, zodat subtielere effecten onderzocht kunnen worden.

  • Waterverontreiniging en het effect op het mariene ecosysteem

Bioassays met zout-, brak- en zoetwaterorganismen

Wageningen Marine Research biedt een scala aan gestandaardiseerde zee- en zoetwater bioassays, geschikt voor ecotoxicologische beoordeling van oppervlaktewater, afvalwater, sedimenten (hele sediment, elutriate en poriewater) en specifieke stoffen. De testen worden volgens internationale onderzoeksprotocollen uitgevoerd met bacteriën, algen, kreeftachtigen en vissen.

Ons aanbod

Voorbeelden van de toepassing van bioassays zijn:

  • Behandeld ballastwater
  • Productiewater van offshore platforms
  • Industrieel afvalwater
  • Afstromend regenwater vanaf snelwegen

Indien gewenst worden de onderzoeksresultaten verwerkt in een risicoanalyse, waarin lokale omstandigheden in beschouwing worden genomen om het milieurisico van de specifieke lozing te bepalen.

Voor de beoordeling van ballastwater worden de richtlijnen van de International Maritime Organization (IMO) en de US Coast Guard gevolgd. Productiewaterlozingen van offshore platforms worden beoordeeld volgens de Risk-Based Approach van NOGEPA.

Voor andere toepassingen gaan we graag met u in overleg.

Mesocosms

In bioassays worden effecten op één plant- of diersoort getest onder gestandaardiseerde stabiele condities. Deze testen zijn kortdurend en onderling goed vergelijkbaar, maar de testomstandigheden in bioassays zijn niet altijd representatief voor de veldsituatie. Daarvoor zijn mesocosms beter geschikt. Mesocosms zijn een soort vijvers, waarin we een deel van het ecosysteem kunnen nabootsen.

Ons aanbod

Op onze testfaciliteit in Den Helder beschikken wij over 30 mesocosms, elk met een inhoud van ca. 5 m3. De mesocosms worden ingericht met een levensgemeenschap bestaande uit plankton, bodemorganismen en eventueel kleine vis. Na een acclimatiesatieperiode kan gedurende 8 tot 12 weken de ontwikkeling van deze levensgemeenschappen worden gevolgd onder invloed van een behandeling.

Mesocosms worden traditioneel vooral ingezet voor toxicologisch onderzoek, maar bieden ook potentieel voor ecologisch onderzoek, zoals voor het begrijpen en modelleren van de effecten van klimaatverandering op ecologische processen en voortplanting. Mesocosmonderzoek is altijd maatwerk voor het beantwoorden van specifieke vragen. 

De mesocosms van Wageningen Marine Research in Den Helder zijn gericht op zoutwateronderzoek en mariene ecosystemen. Voor (vragen over) zoetwatermesocosms kunt u terecht bij onze collega's van de Sinderhoeve van Wageningen Environmental Research in Renkum.

Stel uw vraag over waterverontreiniging en het effect op het mariene ecosysteem aan onze expert: