Bodem, bemesting en milieu

In het onderzoek naar bodemkwaliteit werken we aan nutriënten, lage bodemdruk bij berijding, behoud van bodemstructuur, organische stof, mest en ammoniakverliezen. Een optimale bodemkwaliteit is een vereiste voor een productieve landbouw, die efficiënt met grondstoffen omspringt, bijdraagt aan een schoon milieu, en de klimaatverandering beperkt.

Resultaten van het onderzoek zijn onder andere oplossingen voor specifieke problemen of kennis over processen, getalsmatige (beleids)informatie, meetmethodieken, software, haalbaarheid van ideeën en prototypes.

Bodemkwaliteit

Speerpunten bij het bodemkwaliteitsonderzoek zijn organische stof en bodemstructuur.

De cyclus van bodemverdichting door berijding met landbouwmachines en losmaken door grondbewerking bepaalt grotendeels de bodemstructuur. Het onderzoek is gericht op effecten van (nieuwe) systemen voor berijden zoals rijden met een lage bodemdrukken en onbereden teeltbedden. Effecten kunnen zijn een dusdanige ondergrondverdichting waardoor bijvoorbeeld opbrengst wordt gemist en een hoger brandstofverbruik nodig is om de grond geschikt te maken voor een optimale gewasgroei.

Lees meer:

Mest, ammoniak en nutriënten

Bij mesttoediening gaat nog stikstof verloren. Onderzoek richt zich op de reductie van ammoniakemissie en factoren die hierop van invloed zijn. Het onderzoek kijkt naar apparatuur voor geleide bemesting om emissies van nutriënten terug te dringen en de nutriënten beter af te stemmen op de behoefte van het gewas. Mobiele sensortechnologie wordt toegepast voor het monitoren van gewassen en percelen op kwaliteit en kwantiteit.

Technieken voor het emissiearm uitrijden van mest op grasland en bouwland worden ondezocht. Het veldonderzoek vindt plaats op proefbedrijven en in praktijksituaties. Databases met emissiegegevens uit Europa worden gekoppeld. Met deze gegevens krijgen we inzicht in de factoren die een rol spelen bij de emissie. Hieruit volgen adviezen voor het beleid en de praktijk.

Lees meer