Duurzame agrarische productiesystemen

Onze onderzoekers zijn specialist in het analyseren, ontwerpen en optimaliseren van agroproductiesystemen in samenhang met de natuurlijke omgeving, het milieu en de maatschappelijke context. Resultaten uit het onderzoek zijn vaak toepasbaar in verschillende sectoren, soms zelfs in de combinatie met systemen van buiten de landbouw of de groene ruimte.

Focus:

  • bodemgebonden productie- en bedrijfssystemen: plantaardige productie en gemengde systemen, zoals in de melkveehouderij; 
  • aquatische productiesystemen, zoals zeewierteelt op zee en aquacultuur op land;
  • de effecten van infiltratie van zeewater of zout irrigatiewater op de landbouw.

Integratie van sectoroverstijgende kennis

Wij gebruiken onze expertise voor het verbeteren van de duurzaamheid en vitaliteit van agrarische productiesystemen. Daarbij gebruiken we een interdisciplinaire benadering, zoals bij preciesielandbouw, nutriëntenkringlopen, het ontwerpen van gewasproductiesystemen op zee (wieren), visteelt in een kringloopsysteem op land of productiesystemen van biomassa voor energie of voor waardevolle inhoudstoffen. We doen dat via desk research, experimenteel onderzoek, prototypering en modelsimulatie. We maken daarbij gebruik van onze kennis van onder andere gewasfysiologie, agronomie, technologie, milieu en klimaat.

Geavanceerde teelt en precisielandbouw

Geavanceerde teelt en precisielandbouw is het telen van gewassen waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van het gewas, de weersomstandigheden en bodem op een specifieke locatie.

Het onderzoek is gericht op verbetering van de effectiviteit van teeltmaatregelen en verlaging van kosten en arbeidsbehoeften.

Met deze technieken werken we aan geïntegreerde gewasbescherming en duurzame landbouw. We ontwikkelen en implementeren sensortechnieken, rekenregels en precisie-acties voor bodembewerking, bemesting en gewasbescherming. Deze technologieën worden bij elkaar gebracht in autonome voertuigen voor bedrijven van de toekomst.

Lees meer in het dossier:

Sensoren, metingen en actie op maat

Geavanceerde teelt is mogelijk doordat metingen van sensoren omgezet worden in informatie.

Sensoren meten de gewastoestand, bodemtoestand en inhoudsstoffen van mest of voedergewassen. Met deze meetgegevens kunnen we rekenen en zo een gemeten eenheid vertalen naar een actie in het teeltsysteem. Bijvoorbeeld een variabele input van zaaizaden, gewasbeschermingsmiddel of bodembewerkingen.

Bijna alle sensormetingen worden uitgevoerd aan bewegende voertuigen of tractoren. Deze data is gekoppeld aan GPS-posities in het veld. Daarmee kan de data gevisualiseerd worden op kaarten, bijvoorbeeld op Akkerweb. Dit maakt de data toegankelijk voor onderzoek en gebruik in de praktijk.

Autonome voertuigen en gewasbescherming

De focus van het onderzoek ligt op automatische gewasbescherming en veilige autonome voertuigen. Hiervoor zijn sensortechnieken nodig die gewassen bemeten. Rekenregels bepalen vervolgens de benodigde afgifte van gewasbeschermingsmiddel.

Voor veilige autonome voertuigen geldt dat sensoren de omgeving van voertuigen in de gaten houden en beslissingen nemen over wel of niet door kunnen rijden van deze voertuigen. Binnen deze onderdelen wordt informatie van sensoren met elkaar gecombineerd waardoor deze waardevolle informatie wordt. Deze aanpak heeft bijvoorbeeld ook geleid tot robuuste onkruidherkenning in de gewasrij, waardoor mechanisch schoffelen daar mogelijk is geworden.

Innovatieve melkveehouderijsystemen

Het onderzoek kenmerkt zich door systeemonderzoek op bedrijfsniveau, met prototypering als werkwijze. Dit houdt in dat vanuit bestaande kennis en concrete doelen een bedrijfssysteem hanteren dat intensief onderzocht wordt op functioneren en die op basis van de resultaten continu bijgesteld worden naar de doelen.

Links

Voorbeelden van projecten: