Project

Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen

Doel van dit project is de geschiktheid van diverse organische producten voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in land- en tuinbouw te testen. Het op peil houden (of verhogen) van de bodemorganische stof draagt bij aan verschillende bodemdiensten, zoals bodemvruchtbaarheid, structuur en watervasthoudend vermogen, maar ook aan bodem­biodiversiteit en ziektewerendheid. Met name voor gerichte stimulering van ziektewerendheid ontbreekt kennis, terwijl dit door de afname van beschikbare gewasbeschermingsmiddelen wel belangrijk is voor het telen van gezonde gewassen.

Middels een deskstudie wordt de bestaande kennis over organische producten en toepasbaarheid voor verschillende bodemdiensten samengevat (geschiktheid én risicos). Daarnaast richt dit tweejarige project zich op de karakterisering van uiteenlopende organische producten, inclusief nieuwe organische reststromen, en hun effect op de ziektewering van verschillende voor land- en tuinbouw relevante pathogenen. Dit levert kennis over de geschiktheid van de organische producten, mogelijkheden om ziektewering te verhogen, maar ook inzicht in de eigenschappen van organische stof die indicatief zijn voor ziektewering per pathogeen. Deze informatie dient als voorbereiding voor de toepassing van organische producten onder praktijkomstandigheden waarbij effecten op bodemkwaliteit en gewasproductie meer integraal getoetst worden.

In eerder onderzoek hebben we gezien dat bepaalde organische producten ziektewering van één of twee pathogenen kunnen stimuleren. In het huidige project testen we vier verschillende gewas-pathogeen combinaties én een breder scala aan organische producten, waardoor we de eigenschappen van deze producten die leidend zijn voor ziektewering kunnen identificeren. Er wordt ook een nieuwe techniek (Rock-Eval methode) gebruikt om de samenstelling van de organische stof te karakteriseren, waarmee we mogelijk het effect op de bodemdiensten beter kunnen voorspellen.

Voor de agrarische sector levert dit project nieuwe tools om bodemkwaliteit, met name ziektewerendheid, te stimuleren. Op basis van een geldelijke waardering van de verschillende kwaliteiten van de C-fracties in materialen, kan een ondernemer zijn Organische stof Management op bedrijfsniveau optimaliseren. Wetenschappelijk is meer inzicht in mechanismen van ziektewerendheid belangrijk om de processen in de bodem beter te begrijpen. Maatschappij: hergebruik organische producten zorgt voor meer circulariteit, koolstofvastlegging in de bodem en een lagere behoefte aan meststoffen op de lange termijn (duurzaamheid). Bovendien zullen de emissies van belastende gewasbeschermings­middelen verminderd worden.

Deze PPS maakt deel uit van het Programma Plantgezondheid.

Publicaties