Voedselveiligheid en fytosanitair onderzoek

Risicobeheersing van gereguleerde (micro)organismen en de toxinen die ze produceren.

De beheersing van weinig voorkomende risico’s die een grote sociale en economische impact hebben, is een uitdaging. In samenwerking met onze partners maken we gebruik van onze gedegen kennis van microben en de sleutelfactoren in hun levenscyclus voor de identificatie van kritieke controlepunten in landbouwproductiesystemen en voor het ontwerpen en valideren van effectieve preventie– en interventiestrategieën.

Fytosanitair onderzoek

De toenemende globalisering van de productie van, en de handel in, planten en plantaardige producten en het wereldwijde toerisme resulteerde in een sterke toename van het risico van de introductie en verspreiding van plantenziekten en -plagen.

Deze schadelijke organismen kunnen ernstige economische en ecologische effecten hebben als ze zich kunnen vestigen in deze nieuwe omgevingen. Hygiëne bij de zaadproductie en plantenvermeerdering en de beschikbaarheid van efficiënte detectiemethoden spelen een sleutelrol, vooral bij de bescherming van (uitgangs-) plantenmateriaal tegen infecties door latente of niet-symptomatische infecties die later de productieketen kunnen verontreinigen.

Onze experts adviseren overheden

Binnen Europa bestaat een uitgebreid programma om de introductie van quarantaine organismen en plagen vanuit besmette gebieden te voorkomen naast interventiestrategieën om risico’s van verspreiding na een ongewenste introductie tegen te gaan. Wij adviseren nationale en internationale overheden zoals het Ministerie van LNV, EPPO en EFSA over technische aspecten ter ondersteuning van politieke beslissingen en wetgeving en werken met deze organisaties samen in technische commissies. We coördineren en leiden taakgroepen voor een correcte identificatie van soorten en harmonisatie van detectietoetsen met ISTA, IPPC, EPPO en EFSA en we participeren in bestrijdings- en monitoringsprogramma’s.

We voeren risicoanalyses uit om de mogelijke impact van een organisme na mogelijke introductie te bepalen en we ontwikkelen beheersingsstrategieën. We ontwikkelen toetsen en procedures voor de detectie van doelorganismen door NPPO’s (nationale gewasbeschermingsorganisaties) en inspectiediensten. Met onze inzet leveren we een bijdrage aan het voorkomen van de verspreiding van quarantaine organismen ter bescherming van de gezondheid van planten.

Projecten en producten:

Meer weten over Fytosanitair onderzoek? Neem contact op met onze experts

Microbiologische veiligheid

Bacteriën zoals Salmonella en E. coli, die schadelijk zijn voor mensen, komen soms voor in vers geconsumeerde producten zoals groenten, kiemgroenten en vruchten.

De aanwezigheid van deze pathogenen kan ziekte-uitbraken onder consumenten veroorzaken. Dergelijke uitbraken zijn in het verleden voorgekomen. De bronnen van deze infecties in groeiende planten zijn niet altijd duidelijk. Mest, irrigatie- en afspoelingswater kunnen belangrijke infectiebronnen zijn maar ook andere, onbekende, bronnen kunnen een rol spelen bij de overdracht van deze ziekteverwekkers op planten.

Onze rol bestaat uit het bepalen van de meest waarschijnlijke overdrachtsroutes naar planten en onderzoek naar de manier waarop menselijke ziekteverwekkers zich genetisch kunnen aanpassen aan planten. Samen met onze partners onderzoeken we de gevolgen voor de menselijke gezondheid. De resultaten van ons onderzoekswerk resulteren in preventie- en interceptiestrategieën.

Lees ook:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer weten over Microbiologische veiligheid? Neem contact op met onze experts

Mycotoxines en mycotoxine-producerende schimmels

De aanwezigheid van mycotoxines in landbouwproducten is een bron van grote zorg in voedselketens voor mens en dier.

Deze secundaire metabolieten komen veel voor in basisvoedselgewassen en zijn onderwerp van intensief onderzoek over de hele wereld. Mycotoxines zijn schadelijk voor consumenten en hun aanwezigheid is wettelijk gereguleerd in een groot aantal landen, inclusief Europa, de VS en China. Fusarium, Aspergillus en Penicillium zijn de belangrijkste mycotoxine-producerende schimmelsoorten. Wij beschikken over brede expertise over de epidemiologie, populaties en genomica van Fusarium.

'Best practices' voor tarwe- en maïsproductieketens

We richten ons op de ontwikkeling van academisch verantwoorde strategieën voor risicomanagement door de identificatie en monitoring van kritische controlepunten en door bepaling van de effectiviteit van preventieve bestrijdingsmaatregelen en rationele interventiestrategieën. We hebben onze kennis en ervaring op dit gebied vastgelegd in 'best practices' voor tarwe- en maïsproductieketens in gematigde en tropische klimaatzones.

Voedselveiligheid

Ons onderzoek is richtingbepalend voor producenten van voedingsmiddelen voor mens en dier en wetgevende instanties op het gebied van voedselveiligheid. Voedselproducenten hebben kwaliteitsbewakingssystemen, inclusief Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP, Gevarenanalyse en Kritische Controlepunten), geïntroduceerd en geïmplementeerd om te voldoen aan wettelijke eisen en dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van bijzonder effectieve monitoringsystemen.

Meer weten over mycotoxines? Neem contact op met onze experts