Lage bodemdruk

Door toepassing van lage bodemdrukken in het voorjaar kan schade aan de bodemstructuur en de gewasgroei beperkt worden. Deze toepassing bewijst zijn nut o.a. bij mesttoediening op kleibouwland. Op deze gronden wordt nu in het voorjaar mest toegediend voorafgaand aan zaaien of poten van een gewas of in een groeiend gewas.

Bodemstructuurschade wordt verwacht als met de apparatuur die voorheen vóór het ploegen in het najaar gebruikt werd nu op de losse, geploegde grond in het voorjaar wordt toegepast, vooral in de nattere jaren. Eventuele schade aan kleigrond door berijden kon bij het toedienen van mest in het najaar worden gerepareerd door de hoofdgrondbewerking en de daaropvolgende verwering van de grond in de winter. Een dergelijke reparatie kan op kleibouwland in het voorjaar niet meer uitgevoerd worden.

Meer informatie