AF-12178 Meerwaarde mest en mineralen: Koeien & Kansen

Maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsvoering is voor de toekomst van de melkveehouderij steeds belangrijker. Niet alleen techniek en economie zijn belangrijk voor de bedrijfsontwikkeling. De maatschappij kijkt mee en stelt nieuwe randvoorwaarden.

In het project werken 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen University & Research en adviesdiensten aan een toekomst voor ‘schone’ melkers. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en PZ toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving. De deelnemers implementeren de maatregelen op hun bedrijf en toetsen het inpasbaarheid binnen de melkveehouderijsector.

Systeemonderzoek op bedrijfsniveau

Het onderzoek kenmerkt zich door systeemonderzoek op bedrijfsniveau, met prototypering als werkwijze. Ondernemer en onderzoeker opereren als gelijkwaardige partners met elk hun eigen expertise, rol en toegevoegde waarde. Prototypering houdt in dat vanuit bestaande kennis en concrete doelen een bedrijfssysteem praktiseren dat intensief onderzocht wordt op functioneren en die op basis van de resultaten continu bijgesteld worden naar de doelen.

Implementatie nieuwe milieuwetgeving

Het primaire doel is om op pioniersbedrijven (verwachte) toekomstige milieuwetgeving te implementeren. Hiermee brengen ze de milieukundige, technische en economische gevolgen in beeld. Daarnaast doen de deelnemers ervaring op, waardoor implementatie door de brede praktijk kosteneffectiever en met minder risico kan plaatsvinden en ze leveren ‘bewijslast’ voor de effectiviteit van de wetgeving. Dit is vooral belangrijk voor de verlenging van de derogatie. Ook het uitdragen van kennis en ervaringen hoort bij de primaire doelstellingen van K&K.