Mesttoediening en beperking ammoniakemissie en nutriëntenverliezen

Bij de mesttoediening gaat nog stikstof verloren. Onderzoek richt zich op de (reductie van) ammoniakemissie en factoren die hierop van invloed zijn. Het mesttoedieningsonderzoek is voorts gericht op apparatuur voor geleide bemesting om emissies van nutriënten terug te dringen en de nutriënten beter af te stemmen op de behoefte van het gewas. Mobiele sensortechnologie wordt toegepast voor het monitoren van gewassen en percelen op kwaliteit en kwantiteit.

NH3 emissie bij mesttoediening

NH3emissie_mesttoediening.jpg

Technieken en praktische maatregelen worden onderzocht voor het emissiearm uitrijden van mest op grasland en bouwland. Eindresultaten worden bereikt door veldonderzoek, analyses van gegevens, deskstudies, haalbaarheidsstudies, scenario-onderzoek en bouw van prototypes. Het veldonderzoek vindt plaats op proefbedrijven en in praktijksituaties. Op internationaal niveau worden databases met emissiegegevens uit Europa gekoppeld. De gegevens worden geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij de emissie. Hieruit volgen adviezen voor het beleid en de praktijk.

De kennis over de emissie van ammoniak bij het uitrijden van mest leidt tot nieuwe innovatieve en implementatiegerichte oplossingen, proceskennis, getalsmatige (beleids)informatie en meetmethodieken.