Ammoniakemissie bij mesttoediening

Bij het uitrijden van mest dient de emissie van ammoniak sterk gereduceerd te worden. Stikstof die niet emitteert kan door het gras worden benut en zo kan verder op kunstmest worden bespaard.

Het gebruik van de sleepvoetenmachine staat in de toekomst onder druk wanneer er met deze machine geen verdere reductie van ammoniak gerealiseerd kan worden. Mogelijk dat in de toekomst ook een verdere reductie van ammoniak bij de zodenbemester wordt vereist. Technieken en praktische maatregelen worden onderzocht voor het emissiearm uitrijden van mest op grasland en bouwland. Eindresultaten worden bereikt door veldonderzoek, analyse van gegevens, model- en  haalbaarheidsstudies en scenario-onderzoek. Het veldonderzoek vindt plaats in praktijksituaties. Op internationaal niveau worden databases met emissiegegevens uit Europa gekoppeld. De gegevens worden geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij de emissie. Hieruit volgen adviezen voor het beleid en de praktijk en de kennis leidt tot nieuwe innovatieve en implementatiegerichte oplossingen, proceskennis, getalsmatige (beleids)informatie en meetmethodieken.