Blootstelling omwonenden

Blootstelling omwonenden

Voor belangenorganisaties, gemeenten, bouwbedrijven, telers en omwonenden worden vraagstukken onderzocht over effecten van drift en driftreducerende technieken (DRT) op de blootstelling van omstanders en omwonenden tijdens de toediening van gewasbeschermingsmiddelen. Voor belanghebbenden worden studies gedaan om aan te geven op welke afstand van een perceel er geen risico meer is op blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen.

Voor zowel de akkerbouw, de hoge laanbomenteelt als de fruitteelt kan op grond van driftmetingen gedaan in het verleden de drift naar de lucht bepaald worden. Op basis van eerdere metingen kan de drift naar de lucht op verschillende afstanden en hoogten van het perceel tijdens de bespuiting bepaald worden en of er risico van de gebruikte middelen voor personen is door huidcontact of inademing. De luchtdrift gegevens en werkwijze worden ingebracht in het EU-BROWSE project voor de ontwikkeling van een instrumentarium voor de risico beoordeling van Bystanders, Residents, Operators en Workers op EU niveau. De opgebouwde expertise op dit gebied kan invulling geven aan de vragen zoals geformuleerd door de Gezondheidsraad op het gebied van Blootstelling van omwonenden.