Water- & Nutriënten-efficiëntie

Bodem, water en bemesting kunnen in de tuinbouw van oudsher op veel aandacht rekenen. Het zijn nog steeds actuele onderwerpen, waaraan de business unit Glastuinbouw samen met onder meer telers en toeleverende bedrijven nog volop werken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het beter meten van emissie, nauwkeuriger toedienen van voedingsstoffen, verbeteren van de bodem­weerbaarheid en het ontwikkelen van nieuwe teeltsystemen op water.

De kennis die wordt ontwikkeld, draagt bij aan een efficiënter gebruik van schaarse middelen zoals water en meststoffen. Dat levert aan de ene kant een kostenbesparing op, aan de andere kant een lagere belasting van het milieu.

Watergebruik en emissie

Voldoende water van hoge kwaliteit is voor de tuinbouw van cruciaal belang. Glastuinbouwbedrijven gebruiken tussen de 4000 en 12.000 m3 water per hectare per jaar, afhankelijk van het type teelt.

Gietwater van hoge kwaliteit betekent dat er nagenoeg geen zouten, ziekten en verontreinigingen in mogen zitten. Eigenlijk is alleen regenwater geschikt, dat in droge tijden met ontzout en/of ontsmet water uit andere bronnen wordt aangevuld.

Ook de maatschappij stelt steeds hogere eisen aan het water dat van glastuinbouwbedrijven afkomstig is. Het gaat hierbij om de emissie van gewas­beschermings­middelen en nutriënten via het lozingswater naar het oppervlakte- en grondwater. Deze emissie moet op afzienbare termijn tot nagenoeg nul gereduceerd worden. Tenslotte zal de glastuinbouw volledige zelfvoorzienend moeten worden waar het om water gaat.

De business unit Glastuinbouw werkt met haar partners en in nauw overleg met telers, vertegenwoordigende organisaties en overheden zoals waterschappen aan technische, teelt technische en beheersmatige oplossingen voor efficiënter watergebruik en emissievermindering.

Bodem en substraat

De professionele tuinbouw vraagt ontwikkeling van substraat in systemen. Het watersysteem, het substraat en het dragersysteem (steunmateriaal en logistiek) moeten veel meer dan voorheen één geheel zijn. Daarnaast ontstaan vragen naar specifieke toepassingen als weerbare substraten, de combinatie van teeltsystemen (vis, algen), groene wanden en stadslandbouw.

De business unit Glastuinbouw biedt laboratorium- en kasproeven aan op het gebied van wortelmedia en teeltsystemen. Met een getrapte aanpak wordt kostenefficiënt degelijke documentatie opgebouwd:

  1. Teeltsystemen: Waarom wordt niet elk gewas geteeld op substraat of water? De business unit Glastuinbouw biedt multidisciplinaire kennis en snelle testen aan om hiaten in de bestaande kennis op te vullen.
  2. LabTesten en Modellen: De business unit Glastuinbouw kan snel nieuwe of aangepaste testmethoden produceren. De uitkomsten van testen kunnen worden samengevat in modellen. Uitkomsten worden zo voorspeld zonder dure of tijdrovende testen.
  3. Productmodificatie: Voor bedrijven die nieuwe of verbeterde producten willen introduceren is er een gestructureerd programma van laboratorium en kasteelten. Het programma kan worden uitgebreid met benchmarking en marktverkenningen om partners te vinden en communicatie met de markt te starten.

Nutriënten

De juiste concentratie en verhoudingen van nutriënten zijn belangrijk voor een optimale groei en ontwikkeling. Ook kwaliteit is onlosmakelijk met plantenvoeding verbonden. Daarnaast spelen nutriënten een belangrijke rol bij de weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Vanwege toenemende schaarste van bepaalde nutriënten en hoge eisen aan emissie naar het milieu, is het van belang dat plantenvoeding efficiënt gegeven wordt, afgestemd op de gewasbehoefte.

De voedingsbehoefte is van een groot aantal factoren afhankelijk, zoals ras, teeltfase, teeltmedium, klimaat en seizoen. Daarnaast is het soms mogelijk met nutriënten gericht te sturen op kwaliteit of plantweerbaarheid.

Het goed kunnen meten en regelen van pH, EC en individuele nutriënten is daarom van groot belang. Het substraat of de grondsoort hebben invloed op de beschikbaarheid van nutriënten, daarom zijn de juiste bemonstering- en analysemethoden ook van belang. Sensoren en modellen kunnen worden ingezet om de voeding beter af te stemmen op de behoefte van het gewas. Het wordt in toenemende mate mogelijk om individuele nutriënten te meten en te regelen.

Diensten en producten

Meer producten en modellen