Autonoom Telen

In kassen kunnen veel aspecten van de teelt al op verschillende manieren worden gestuurd. Wat als je een volledig autonome teeltmethode zou kunnen ontwikkelen die in elke kas, waar ook ter wereld, kan worden toegepast? Dat is de ambitie van de WUR-onderzoekers die werken op het gebied van Autonoom Telen.

Toekomstbestendige ‘autonome’ teelt

De groeiende wereldbevolking en het veranderende klimaat dwingen ons de meest efficiënte productiemethoden voor onze gewassen te vinden. Glastuinbouw speelt een belangrijke rol in de productie van verse en gezonde groenten en fruit met een constante hoge kwaliteit, het hele jaar door. De teelt in kassen moet efficiënt zijn wat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen betreft, economisch rendabel zijn en een product van hoge kwaliteit opleveren volgens een strakke planning. De beperkende factor wordt echter de beschikbaarheid van voldoende hooggekwalificeerd personeel met kennis om een kwaliteitsproduct te telen en dat alle aspecten van een efficiënt productiesysteem met een minimaal gebruik van middelen kan overzien.

Wij werken aan een autonome kas waarin de teelt via kunstmatige intelligentie op afstand wordt aangestuurd en waarin automatische systemen de gewassen behandelen om tot een duurzaam en rendabel teeltsysteem te komen. Dit doen wij met behulp van intelligente sensoren en metingen van gewaskenmerken.

Onze expertises

Wij bundelen alle kennis die nodig is om de ultieme toekomstbestendige kas te realiseren: een kas die minimale menselijke arbeid vereist, minimale inputs in termen van schaarse hulpbronnen zoals water en voedingsstoffen, maar maximale efficiëntie en output, en die overal ter wereld toepasbaar is.

Als internationaal knooppunt van fundamentele kennis in life sciences, werken onze in-house experts aan plantenfysiologie, sensortechnologie en vision, machine learning en robotica, en geavanceerde nieuwe technologieën zoals digital twins. State-of-the-art onderzoeksfaciliteiten in Wageningen en Bleiswijk stellen ons in staat systeemkennis, integratie en validatie te combineren onder één WUR-dak.

Plantfysiologie

Plantfysiologie wil bijdragen aan het begrip van hoe planten functioneren, zoals de processen die in planten plaatsvinden als reactie op veranderingen in hun omgeving en hoe ze zich aanpassen aan stress.

Neem contact op met onze expert

Gewasgezondheid

Een volledig begrip van de ontwikkeling van op ecologie gebaseerde systemen voor de gezondheid van planten en circulaire gewasproductie die zijn afgestemd op lokale omstandigheden wat betreft watergebruik en -kwaliteit, substraat, gewasbescherming en efficiënt gebruik van voedingsstoffen zijn essentiële dimensies om volledig autonome teelt te bereiken.

Neem contact op met onze experts

Teeltsystemen en gewasmanagement

Het optimaliseren van de ontwikkeling van planten in de loop van de tijd en het garanderen van onderzoeksproeven en gegevens van hoge kwaliteit, maken menselijke betrokkenheid noodzakelijk. Dit vereist planning, organisatie en kwaliteitsmanagement. De inzichten die gegenereerd worden door grootschalige experimenten zijn essentieel om tot een grondig inzicht te komen welke technologieën het meeste voordeel kunnen opleveren voor autonome teeltsystemen.

Neem contact op met onze experts

Gewasmodellering

Omgevingsfactoren, zoals licht, hebben effect op de groei en opbrengst van gewassen. We gebruiken simulatiemodellen om deze effecten te onderzoeken in gewassen die worden gekweekt in kassen en vertical farms.

Neem contact op met onze experts

Modellering van kassen en klimaat

De toepassing van fysische modellen is een manier om het kasklimaat te voorspellen, gebaseerd op de principes van het berekenen van warmte- en massabalansen. De componenten, zoals absorptie van zon- en kunstlicht, verwarming, gewastranspiratie, condensatie en ventilatie, volgen bekende natuurkundige wetten. Met berekeningen op basis van deze zeer voorspelbare processen kunnen we efficiënte klimaatbeheersingsstrategieën definiëren en implementeren.

Neem contact op met onze experts

Digital Twins

Digital Twins maken gebruik van data-integratie, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning om een virtuele versie van een gewas te creëren. Deze simulatiemodellen worden continu gevoed met realtime informatie van de werkelijke omstandigheden in een kas, waardoor het mogelijk wordt om processen en reacties van planten nauwkeuriger te analyseren en te simuleren. Met behulp van digital twins kunnen we planten beter monitoren en toekomstige scenario's voorspellen.

Neem contact op met onze expert

Vertical farming

Door gewassen te telen in meerlagensystemen kan er duurzaam, efficiënt en volledig gecontroleerd geteeld worden op een relatief klein oppervlak. Op deze manier kan Vertical Farming voorzien in de behoeften van een groeiende wereldbevolking. In onze unieke vertical farming unit in Bleiswijk onderzoeken we hoe optimaal geteeld kan worden in gecontroleerde ruimtes. We werken aan de verdere ontwikkeling van indoor teeltsystemen, zodat ze specifiek kunnen worden ontworpen voor en toegepast in verschillende klimaatzones over de hele wereld.

Neem contact op met onze expert

Spectrale beeldvorming

Camerasystemen met spectrale beeldvorming zijn in staat om niet-destructief chemische verbindingen, stress- en ziektesymptomen in planten en vele andere plantkenmerken te meten die onzichtbaar zijn voor gewone RGB-camera's. Spectrale beeldvorming biedt een schat aan informatie om de kwaliteit van objecten te detecteren dankzij een analyse van het hele spectrum die per pixel beschikbaar is. Met behulp van spectrale beeldvorming in combinatie met modellen kunnen we de ruimtelijke verdeling van het drogestofgehalte, de stikstofstatus of suikerconcentratie meten, en zelfs lycopeen, chlorofylconcentratie en nog veel meer.

Neem contact op met onze experts

Sensortechnologie

Niet-invasieve sensoren kunnen een verscheidenheid aan planteigenschappen, teelt en klimaatomstandigheden in kassen meten en bewaken. De gegevens bieden inzichten om de omstandigheden in de kas voortdurend te verbeteren en managementbeslissingen te ondersteunen. Er is een breed scala aan robuuste sensoren beschikbaar en er worden voortdurend nieuwe sensoren en verbeteringen uitgebracht.

Neem contact op met onze experts

Robotica en automatisering

Robotsystemen in kassen moeten kunnen werken in een zeer uitdagende omgeving en kunnen omgaan met complexe producten die veel variatie en verandering in de tijd vertonen (bijvoorbeeld groeien of rijpen). Wij ontwerpen robotsystemen die hardware en software combineren tot een goed functionerende robot die kan denken, voelen en handelen in dergelijke omstandigheden, met een belangrijke focus op het vervangen van dure arbeid voor saaie, repetitieve en onplezierige taken.

Neem contact op met onze experts

AI & (3D) beeldvorming

Het leervermogen van een robot is een belangrijk onderdeel van zijn intelligentie. Het is mogelijk om patronen te ontdekken met behulp van de razendsnelle nieuwe ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI), bijvoorbeeld bij het herkennen van objecten in complexe omgevingen in beelden. Wanneer een groot aantal sets met trainingsgegevens wordt gegeven, leert de AI zichzelf automatisch niet alleen wat er in het beeld staat, maar ook waar het is. Het vermogen van machine learning om te gaan met de hoge mate van diversiteit die in natuurlijke producten wordt aangetroffen, is een belangrijke kracht. Machine learning kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om een robot te leren objecten vast te pakken of om opbrengstvoorspellingen te doen. We kunnen gegevens nauwkeurig analyseren om modellen te vormen en modellen omzetten in objectieve informatie met behulp van computervisietechnieken. Door kenmerken zoals productgrootte, oppervlaktegebreken, bladoppervlak of stengellengte te beoordelen, kunnen we automatisch verschillende planteneigenschappen herkennen (fenotypering).

Neem contact op met onze experts

VR/ AR & synthetische gegevens

Met virtual reality en augmented reality kunnen onderzoekers en telers nieuwe interacties aangaan met data, modellering en digital twins. Synthetische gegevens kunnen worden gebruikt om AI-modellen te trainen, dus nauwkeurige reconstructies van planten, fruit, kassen, enz. in het virtuele domein zijn essentieel om het knelpunt van trainingsgegevens op te lossen.

Neem contact op met onze experts

Fruit-, bloembollen- en bloemkwaliteit

Het tijdig en nauwkeurig monitoren van defecten in fruit, groenten, bollen en bloemen is cruciaal om een hoge kwaliteit aan de consument te garanderen. Het blijft echter een uitdaging om producten zonder gebreken te leveren, omdat inspecties nog steeds grotendeels door mensen worden uitgevoerd, waardoor fouten kunnen ontstaan. Zouden geautomatiseerde systemen en slimme gegevensverzameling de sleutel kunnen zijn tot het tijdig detecteren en voorspellen van de ontwikkeling van defecten?

Neem contact op met onze expert

Autonome besturing

Telers spelen een essentiële rol bij het aanpassen van het klimaat aan optimale groeiomstandigheden voor gewassen. Ze houden de planten voortdurend scherp in de gaten tijdens hun ontwikkeling tot aan de oogst en zorgen zo voor een hoge opbrengst, winst en omzet. Autonome besturing is de volgende stap in het ondersteunen van telers om een stapje terug te doen van dit veeleisende proces, zodat ze zich kunnen richten op andere aspecten van het optimaliseren van de gewasproductie.

Neem contact op met onze experts