Energietransitie

De glastuinbouwsector werkt aan de transitie naar hernieuwbare energie. De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research speelt daarin een actieve rol, onder meer met onderzoek naar nieuwe teeltsystemen en nieuwe materialen.

De glastuinbouw stond lang bekend als grootverbruiker van met name aardgas. Kassen moeten immers verwarmd worden om gewassen te laten groeien. Maar dat verwarmen kan energiezuiniger én met andere, niet-fossiele bronnen. Door nieuwe materialen en teeltmethodes is het energieverbruik van de sector de afgelopen jaren enorm gedaald. Bovendien is de tuinbouw inmiddels een belangrijke producent van energie, zoals van stroom en van warmte uit geothermie.

Energieprogramma

Het Energieprogramma van de Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van WUR werkt aan een klimaatneutrale glastuinbouwsector die economisch rendabel is. Zo wordt in het programma gewerkt aan de vermindering van het energieverbruik door de toepassing van nieuwe kasdekmaterialen en schermen.

Vocht, belichting en CO2

Een goed geïsoleerde kas verbruikt hoofdzakelijk energie voor de vochtafvoer. Vocht kan namelijk leiden tot teeltproblemen. Daarom is energiezuinige ontvochtiging een belangrijk punt in het programma. Een ander thema in het programma is de inzet van belichting (nodig om in de wintermaanden te kunnen telen) en het gebruik van CO2 (een groeimiddel voor de gewassen in de kas).

Samen met ondernemers

Kasklimaat en energie staan niet los van elkaar: bijna iedere ingreep in het kasklimaat heeft consequenties voor het energiegebruik, en andersom. Elke verandering van licht, temperatuur of vochtigheid, heeft effect op de teelt, de opbrengst en de kwaliteit van het product. Campen: “Onze computermodellen rekenen nieuwe teeltconcepten door en bestuderen het effect van ingrepen in klimaat en energiegebruik op het gewas. Daarnaast onderzoeken we innovaties in de sturing van klimaat en energie ook in de praktijk. Daarbij werken we intensief samen met ondernemers in de tuinbouw en de toeleverende industrie.”

Onze bijdrage aan een fossielvrije glastuinbouw

Wageningen University & Research heeft een actieve rol in de transitie naar hernieuwbare energie en het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Zo is WUR nauw betrokken bij het innovatieprogramma Kas als Energiebron. Onderwerpen waaraan WUR onderzoek doet zijn onder meer:

  • Kasklimaat
  • Luchtkwaliteit
  • Geconditioneerd telen
  • Het Nieuwe Telen
  • Belichting
  • Kasdekmaterialen en schermen
  • Elektriciteitsleverende kassen

Energie

De kas is een zonnecollector waarin hoogwaardige producten worden geproduceerd. Desondanks is energie een belangrijke kostenfactor voor Nederlandse tuinbouwondernemers.Het beperken van het energiegebruik door energiezuinige kasconcepten, energiezuinige teeltconcepten en het vervangen van fossiele brandstoffen zijn belangrijke elementen voor een duurzame glastuinbouw. Onderzoek is daarnaast gericht op het verminderen van de CO2 emissie.

Kasklimaat

Het klimaat in een kas bepaalt de efficiëntie en de kwaliteit van de gewasproductie. Licht, temperatuur, vocht en CO2 zijn belangrijke elementen voor de groei van een plant. Onderzoek is gericht op innovatieve technieken voor het besturen van het kasklimaat. Computermodellen voorspellen afhankelijk van het buitenklimaat de groeiomstandigheden. Nieuwe teeltconcepten worden zo ontwikkeld en daarna getest in de praktijk. Effecten van kasklimaat op productie en productkwaliteit staan centraal.

Luchtkwaliteit

In een kas kunnen zich schadelijke componenten zoals etheen en NOx ophopen welke schadelijk kunnen zijn voor het gewas. Dit kan het geval zijn als er CO2 wordt toegediend via rookgassen uit een WKK. Maar er zijn meer bronnen in de kas aan te wijzen van deze schadelijke gassen zoals pulsfogsystemen, bladblazers, vrachtwagens in laadstations of schoorstenen met een uitlaat te dicht bij de ramen. Een te hoge concentratie van deze componenten kan mogelijk ernstige groeiremmingen in het gewas veroorzaken. Het onderzoek is gericht op het vaststellen van schadelijke concentratie en de gevoeligheid van gewassen in verschillende ontwikkelingsstadia.

Geconditioneerd telen

Het klimaat in een kas bepaalt de efficiëntie en de kwaliteit van de gewasproductie. Licht, temperatuur, vocht en CO2 zijn belangrijke elementen voor de groei van een plant. In een geconditioneerde kas zijn innovatieve technieken beschikbaar om het klimaat optimaal te kunnen sturen en daarmee een optimale gewasproductie en productkwaliteit te kunnen realiseren. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van rendabele teeltconcepten.

Het Nieuwe Telen

Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe teeltwijze stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. Inzet van meer energieschermen en meer schermuren zorgt voor een vermindering van het energieverlies, het ontvochtigen met droge buitenlucht zorgt voor een betere regulatie van de vocht in de kas, minder ventilatie onder zonnige omstandigheden beperkt het CO2– en vochtverlies en leidt tot een beter groeiklimaat, lagere buistemperatuur bij verwarming maakt de inzet van laagwaardige warmte mogelijk en bespaart energie.

Belichting

In Nederland is de hoeveelheid natuurlijk zonlicht in de winterperiode gelimiteerd. Nederlandse telers moeten daarom kunstlicht toepassen voor de gewasproductie en een hoge productkwaliteit. Onderzoek richt zich op het ontwikkelen van energiezuinige belichtingssystemen (LED) en energiezuinige belichtingsstrategieën. Het verhogen van de lichtbenuttingsefficiëntie van een plant en het vermijden van lichtstress staat centraal. Daarnaast horen stuurlicht en lichtspectrum voor de beïnvloeding van ontwikkelingsprocessen in de plant tot het onderzoeksveld.

Kasdekmaterialen en schermen

Het optimaal benutten van natuurlijk zonlicht voor de gewasproductie in kassen is belangrijk. Zonlicht is een gratis bron voor de fotosynthese van het gewas en een gratis energietoevoer in de kas. De keuze van het kasdekmateriaal bepaalt de lichtomgeving voor de plant.
Moderne kasdekmaterialen maken het licht diffuus, verhogen de hoeveelheid licht en kunnen het lichtspectrum veranderen. Een andere stuurmogelijkheid heeft een teler door de inzet van schermen. Hierdoor wordt de hoeveelheid licht in een kas geregeld, kan het kasklimaat worden beïnvloed en wordt energie bespaart. Samen met toeleveranciers ontwikkelen wij nieuwe materialen voor de toekomst. In ons modern lichtlab meten wij de eigenschappen van kasdek- en schermmaterialen.

Elektriciteitsleverende kassen

Planten hebben niet altijd al het zonlicht nodig voor hun fotosynthese en dus groei en productie. Het overtollige deel van de zonnestraling kan worden benut om elektriciteit te produceren. Onderzoek is erop gericht om verschillende delen van het zonlicht te concentreren en op te vangen op een collector. Met een collector wordt warmte en/of stroom geproduceerd en aan het net geleverd. Plantenproductie blijft centraal in deze concepten, elektriciteit is een bijproduct.