Nieuws

Een goed functionerend ecosysteem voor handsfree agrifood

article_published_on_label
1 juni 2023

Het NXTGEN Hightech-programma heeft als doel de structurele en duurzame economische groei in Nederland te stimuleren. Handsfree agrifood is een van de onderdelen van het programma. Het Agro Food Robotics-programma van Wageningen University & Research is penvoerder voor de ecosysteem-activiteiten van dit agrifood-programma.

Op 14 april 2022 besloot de ministerraad om vanuit het Nationaal Groeifonds 450 miljoen euro te investeren in NXTGEN Hightech. Het programma omvat enkele sectoren die grote potentie hebben voor de export vanuit Nederland, zoals agrifood technologie. Voor de ontwikkeling van handsfree agrifood is vanuit NXTGEN Hightech 155 miljoen beschikbaar. Dat wordt geïnvesteerd in projecten op het gebied van open teelten, gesloten teelten en food. De uitvoering startte mei 2023 en duurt maximaal 7 jaar.

Voor de gesloten teelten (dus de glastuinbouw) is circa 50 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van Distibuted data, Digital twins, Harvesting robots en Post harvest and logistics robots. Doel is dat innovaties worden ontwikkeld voor een handsfree glastuinbouw, die de exportpositie van Nederland versterken. De ontwikkeling van een succesvol ecosysteem is daarbij essentieel. AFR van WUR is penvoerder voor activiteiten die zo’n ecosysteem stimuleren en ondersteunen. Dit doet AFR in nauwe samenwerking met FME (dat voorzitter van het ecosysteem-onderdeel is).

Voor de ontwikkeling van het ecosysteem vinden vier type activiteiten plaats:

  • Verbinding en Dialoog, dus kennisuitwisseling binnen consortia en met het brede netwerk.
  • Data Infrastructuur heeft betrekking op de aanleg van technische infrastructuur bij de demonstratiebedrijven voor de glastuinbouw: deze moet bruikbaar zijn voor onder meer onafhankelijk onderzoek.
  • Testen en Valideren, zodat nieuwe oplossingen op het gebied van handsfree glastuinbouw getest, gevalideerd en gedemonstreerd kunnen worden.
  • Human Capital Agenda (HCA), ofwel workshops, trainingen en lesmateriaal voor professionals.